עמוד:240

פתרון דוגמה מספר ( 5 ) א . חישוב הגדלים הנדרשים : I . [ 1 ] על פי תרשים ב, ברגע 0 = t הזרם דרך הנגד הוא מקסימלי וערכו ] mA [ 4 = 0 [ 2 ] על פי תרשים ג, המתח בין לוחות הקבל בסיום תהליך הטעינה שווה לכא"מ, ] V [ 8 = ε . [ 3 ] בזמן 0 = t , הזרם דרך הנגד מקסימלי והמתח עליו שווה לכא"מ . לפי חוק אוהם : [ 4 ] קבוע זמן הטעינה הוא הזמן שעבורו הזרם שווה לכ - % 37 מערכו ההתחלתי . לפי הגרף, הזמן המתאים ל - ] mA [ 48 . 1 הוא ] t = τ ≅ 10 [ s . [ 5 ] את קיבול הקבל נמצא בעזרת τ ו - R : [ 6 ] מטען הקבל לאחר שהוא נטען סופית : ב . האנרגיה החשמלית האגורה בקבל תלויה בקיבול ובמתח המקור, ולכן היא לא תשתנה . ג . לאחר החלפת הקבל בקבל אחר, שקיבולו גדול יותר : [ 1 ] קבוע הזמן יגדל ( ) . [ 2 ] המתח בין לוחות הקבל לא ישתנה ( שווה לכא"מ ε ) . [ 3 ] האנרגיה החשמלית האגורה בקבל תגדל ( ) . [ 4 ] המטען יגדל ( ) . דוגמה מספר ( 6 ) המעגל החשמלי המתואר בתרשים כולל מקור מתח של ] V [ 12 = ε שהתנגדותו הפנימית זניחה, ארבעה נגדים , שני קבלים שאינם טעונים ומתג . מעבירים את המתג למצב A , ומחכים זמן רב . R . א . חשבו את עוצמת הזרם העובר בנגד 1 ב . חשבו את המטען על כל אחד משני הקבלים . פורקים את הקבלים, מעבירים את המתג למצב B , ומחכים זמן רב . R . ג . מצאו את עוצמת הזרם העובר בנגד 1 ד . חשבו את המטען על כל אחד משני הקבלים . R ? נמקו . ה . איזה מהנגדים אינו משפיע על עוצמת הזרם העובר בנגד 1 R1 A B C1 R4 R2 R3 C2 ε , 240 פרק 14 מעגלי RC , טעינה ופריקה של קבלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר