עמוד:224

C הוא . 13 במעגל שמתואר בתרשים מתח המקור הוא ] V = 36 [ V , הקיבול של 1 C נמצא חומר מבדד בעל קבוע דיאלקטרי יחסי ] µF [ 16 . בין הלוחות של 2 C עם החומר המבדד הוא ] µF [ 48 . חשבו את : ε . הקיבול של 2 4 = r המתח על כל אחד משני הקבלים . א . האנרגיה החשמלית הכוללת, האגורה בשני הקבלים הטעונים . ב . C . . 14 µF ] , C [ 2 = 2 במעגל המתואר בתרשים נתונים ערכי הקבלים ] µF [ 8 = 1 הכא"מ של מקור המתח הוא ] V [ 30 = ε . חשבו את : המטען על כל קבל . א . האנרגיה החשמלית הכוללת, האגורה בשני הקבלים הטעונים . ב . במעגל המתואר בתרשים א נתונים ערכי הקבלים : . 15 C . מתח מקור המתח הוא ] V = 16 [ V . µF ] 1 = 20 [ µF ] , C [ 5 = 2 מה המטען ומה המתח על כל קבל : א . כאשר הקבלים מחוברים בטור למקור ? ] 1 [ כאשר מנתקים את הקבלים מהמקור ומפרידים ביניהם ? ] 2 [ מה יהיה המטען ומה יהיה המתח על כל קבל, כאשר יחברו אותם ב . במקביל לאותו מקור המתח כמתואר בתרשים ב ? כעת מנתקים את מקור המתח מהמעגל החשמלי שבתרשים ב . ג . חשבו את : המתח על כל אחד מהקבלים . ] 1 [ המטען על כל קבל . ] 2 [ C1 V - + C2 - + - + V - + C1 C2 V - + C1 C2 V - + C1 C 2 תרשים א תרשים ב 224 פרק 13 קיבול וקבלים במעגל החשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר