עמוד:220

2 cm [ 10 והמרחק בין הלוחות הוא ] d = 0 . 8 [ mm : . 1 נתון קבל לוחות בעל שטח של ] מהו הקיבול של הקבל ? א . איך ישתנה הקיבול אם נקטין את המרחק בין הלוחות פי 2 ? ב . מחברים את הקבל למקור מתח קבוע של ] V = 12 [ V . ג . כמה מטען מצטבר על הקבל ? ] 1 [ מהי העבודה שיש להשקיע כדי לקרב את הלוחות למרחק של ] mm [ 4 . 0 , אחרי ] 2 [ שהקבל נותק ממקור המתח ? על פי מודל פשוט, אפשר להסתכל על ענן סערה כעל זוג לוחות מקבילים של קבל . 2 וביניהם חומר שהקבוע הדיאלקטרי היחסי שלו הוא 3 . 1 . נשתמש במודל זה עבור 6 01· 8 . 1 , המרחק בין הלוחות 2 m [ ענן סערה מסוים, שבו השטח של כל לוח הוא ] 6 01· 8 . הוא ] m [ 800 , ובין הלוחות שורר מתח של ] V [ חשבו את קיבול ה"קבל" . א . חשבו את האנרגיה האגורה בקבל . ב . חשבו את הכוח החשמלי הפועל על אלקטרון הנמצא בין לוחות הקבל . ג . ברק עובר מהלוח האחד של הקבל ללוח האחר, והקבל נפרק לחלוטין במשך ] s [ 02 . 0 . חשבו את הזרם ד . הממוצע של הברק . N 2000 . . 3 C ⎡ ⎤ ⎢ ⎣ בעת סופת רעמים נמצא כי בין שכבת העננים לקרקע נוצר שדה חשמלי אנכי שעוצמתו ⎥ ⎦ אפשר לתאר את השדה על פי מודל פשוט של קבל לוחות מקבילים, כמתואר בתרשים שלפניכם : תרגילים C V = 12 [ V ] C Q - Q + חשבו את המתח הנוצר בין העננים לקרקע, אם הם נמצאים בגובה של ] m [ 500 מעל פני הקרקע . א . כאשר נוצר ברק, עובר בין שכבת העננים לקרקע זרם ממוצע של ] A [ 15,000 במשך ] s [ 002 . 0 . חשבו ב . את כמות המטען העוברת בין העננים לקרקע . חשבו את האנרגיה החשמלית המשתחררת על ידי הברק הזה בין העננים לקרקע . הניחו כי כל מטען ג . ה"קבל" נפרק על ידי הברק . חשבו את ההספק הנוצר במעבר הברק . ד . עננים קרקע לוח אחד לוח אחר 220 פרק 13 קיבול וקבלים במעגל החשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר