עמוד:199

תרגילים לדוגמה ( כולל פתרון ) דוגמה מספר ( 1 ) נתון המעגל החשמלי המתואר בתרשים : א . מהו הזרם העובר דרך המפסק S כאשר הוא סגור ? נמקו . V ? ב . מהו הפרש הפוטנציאלים AB ε . ε ו - 3 ג . מצאו את הכא"מ של שני מקורות המתח 2 פתרון דוגמה מספר ( 1 ) א . על פי חוק הזרמים של קירכהוף, סכום הזרמים הנכנסים לצומת שווה לסכום הזרמים היוצאים מהצומת, לפיכך הזרם העובר דרך המפסק S , השווה לזרם שנכנס לצומת A , שווה ל - ] A [ 5 . ב . נחשב את המתח בין שתי הנקודות A ו - B בעזרת הענף העליון : ג . עבור הענף האמצעי , המתח שווה לזה שבענף העליון ( בין אותן שתי נקודות ) : עבור הענף התחתון , המתח שווה לזה שבענפים שמעליו : ] I1 = 2 [ A I2 = 3 [ A ] S AB R1 = 4 Ω r 1 = 1 Ω V ] [ 8 = 1 ε R2 = 6 Ω R3 = 8 Ω r 2 = 1 Ω ? = 2 ε r 3 = 1 Ω ? = 3 ε I3 = 5 [ A ] I3 = 5 [ A ] S AB r 2 = 1 Ω R2 = 6 Ω ε 2 = ? I2 = 3 [ A ] I2 = 3 [ A ] S AB r 3 = 1 Ω R3 = 8 Ω ε 3 = ? I1 = 2 [ A ] I1 = 2 [ A ] S AB R1 = 4 Ω r 1 = 1 Ω V ] [ 8 = 1 ε 199 פרק 12 מעגלים מורכבים וחוקי קירכהוף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר