עמוד:191

במעגל המוצג בתרשים א שלפניכם, מחוברים גוף חימום שהתנגדותו . 15 Ω 22 = R , נגד משתנה MF שהתנגדותו המרבית Ω 22 = R , מקור A . ההתנגדויות A ו - 2 מתח שהכא"מ שלו ] V [ 220 = ε, ושני מדי - זרם 1 של כל הרכיבים זניחות, מלבד אלו של שני הנגדים . מזיזים את המגע הנייד N מהנקודה M לעבר הנקודה F . ציינו מה א . יקרה להוריית כל אחד ממדי - הזרם . מחזירים את נקודת המגע N לאמצע הנגד המשתנה MF . חשבו ב . את הגדלים האלה : עוצמת הזרם בגוף החימום . ] 1 [ כמות החום המתפתחת בגוף החימום במשך 5 דקות . ] 2 [ חשבו את נצילות המעגל, בהנחה שהחום המתפתח בגוף החימום ג . מנוצל במלואו, ושהחום המתפתח בנגד המשתנה אינו מנוצל כלל . מוסיפים למעגל תיל חסר התנגדות המחבר בין הנקודות M ו - D ד . ( נקודת המגע N עדיין באמצע הנגד המשתנה MF ) , ראו תרשים ב . A . ] 1 [ A ומהי הוריית מד - הזרם 2 חשבו מהי הוריית מד - הזרם 1 חשבו את נצילות המעגל, בהנחה שהחום המתפתח בגוף ] 2 [ החימום מנוצל במלואו, ושהחום המתפתח בנגד המשתנה אינו מנוצל כלל . בתרשים שלפניכם מתואר מעגל חשמלי הכולל מקור מתח, שהכא"מ שלו ε . 16 והתנגדותו הפנימית r , ונגד משתנה R . הגרף מתאר את ההספק P , המתפתח על הנגד המשתנה R כפונקציה של הזרם Ι במעגל . רשמו ביטוי לקשר בין ההספק המתפתח על הנגד המשתנה לבין הזרם א . במעגל, כך שהקשר יתאים לצורת הגרף הנתון . רשמו ביטוי לקשר שהגעתם אליו בסעיף א, שערכי הזרם Ι בשני המצבים ב . ε . שבהם ההספק P מתאפס הם אפס ו - r ε . ג . הוכיחו שהזרם I , במצב שבו ההספק P הוא מקסימלי, שווה ל - r 2 2 ε . ד . הוכיחו שההספק המקסימלי שיכול להתפתח על הנגד המשתנה הוא r 4 הוכיחו שהתנגדות הנגד המשתנה R , המתאימה למצב שבו ההספק P הוא ה . מקסימלי, שווה ל - r . MF N A2 ε A1 גוף חימום תרשים 1 MF N A2 ε A1 גוף חימום D תרשים 2 R r ,ε 2 ε r 4 ε r ε 2 r 0 I P תרשים א תרשים ב 191 פרק 11 אנרגיה, הספק ונצילות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר