עמוד:190

בתרשים מתואר מעגל חשמלי הכולל מקור מתח שהכא"מ שלו ε , התנגדותו . 13 הפנימית r ונגד משתנה R . הגרף מתאר את ההספק P , המתפתח על הנגד המשתנה R , כפונקציה של הזרם Ι . מצאו את הכא״מ ואת ההתנגדות הפנימית . א . מה ההספק המתפתח על הנגד המשתנה : ב . כאשר הגררה C ממוקמת בנקודה M ? ] 1 [ כאשר הגררה C מנותקת ? ] 2 [ מה הייתה ההתנגדות R של הנגד המשתנה במצב שבו ההספק P הוא ג . מקסימלי ? מהו המתח ומה ההתנגדות R של הנגד המשתנה במצב שבו ההספק P ד . שווה ל - ] W [ 18 . 0 ? תלמידה בנתה את המעגל החשמלי המוצג בתרשים . . 14 התלמידה הסיטה את המגע הנייד C לנקודות שונות לאורך הנגד המשתנה AB , ובכל פעם מדדה את ההתנגדות R . העתיקו למחברתכם את התרשים, והוסיפו לו מד - זרם א . ( או מדי - זרם ) ומד - מתח ( או מדי - מתח ) , כך שתוכלו R , ואת ההספק לחשב את ההספק בנגד שהתנגדותו 1 בקטע CB של הנגד המשתנה . R ולהספק P בקטע CB של הנגד ב . רשמו ביטוי להספק P בנגד 1 R , ε . המשתנה . את הביטוי רשמו באמצעות R , 1 על פי תוצאות מדידותיה, סרטטה התלמידה שתי עקומות, I ו - II . R אחת העקומות מתארת את ההספק בנגד שהתנגדותו 1 כפונקציה של R . העקומה האחרת מתארת את ההספק בקטע CB של הנגד המשתנה כפונקציה של R . איזו משתי העקומות מתארת את ההספק בנגד שהתנגדותו ג . R , ואיזו מתארת את ההספק בקטע CB של הנגד המשתנה ? 1 נמקו . R בעזרת שיעורי נקודת החיתוך של העקומות I ד . מצאו את 1 ו - II . חשבו את הכא"מ ε של מקור המתח . ה . NM R C A V ,r ε P [ W ] 1 I [ A ] 4 . 0 2 . 0 0 R R1 Β C A ε P [ W ] R [ W ] 80 0 2 4 8 12 40 32 24 16 I II 190 פרק 11 אנרגיה, הספק ונצילות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר