עמוד:189

לרשותכם ארבע נורות של פנס כיס : שתי נורות שעליהן רשום ] V ] / 1 [ W [ 5 , שתי נורות שעליהן רשום . 10 ] V ] / 0 . 2 [ W [ 2 , סוללה שהכא"מ שלה ] V [ 24 = ε והתנגדותה הפנימית Ω 2 = r , נגד משתנה ( אחד בלבד ) ותילים מוליכים . חשבו את הזרם המקסימלי שיכול לעבור דרך כל אחת מהנורות . א . האם ארבע הנורות יכולות לפעול בהתאם לרשום עליהן : ב . כאשר הן מחוברות בטור זו לזו ? נמקו . ] 1 [ כאשר הן מחוברות במקביל זו לזו ? נמקו . ] 2 [ תכננו מעגל חשמלי שבו כל הרכיבים שלרשותכם, כך ש כל ארבע הנורות ג . יאירו בהתאם לרשום עליהן . סרטטו את המעגל והסבירו מדוע המעגל שתכננתם עונה לדרישות . חשבו את התנגדות הנגד המשתנה במעגל שתכננתם . ד . במעגל שתכננתם חשבו את ההספק : ה . [ 1 ] המתבזבז במקור . [ 2 ] המסופק על ידי המקור . [ 3 ] המנוצל במעגל . התרשים שלפניכם מתאר מעגל חשמלי, הכולל מקור מתח . 11 שהכא"מ שלו ] V [ 20 והתנגדותו הפנימית Ω 2 , ושישה נגדים . מצאו את ההתנגדות השקולה בין הנקודות A ו - B . א . מצאו את מתח ההדקים של מקור המתח . ב . חשבו את ההספק : ג . המבוזבז במקור . [ 2 ] המנוצל במעגל . [ 3 ] המסופק על ידי המקור . ] 1 [ חשבו את נצילות המעגל החשמלי המוגדרת כיחס בין ההספק המופק ד . בצרכנים לבין ההספק המושקע במעגל כולו . תלמידה רוצה למצוא את הכא"מ . 12 ואת ההתנגדות הפנימית של מקור מתח באמצעות המעגל המתואר בתרשים . המעגל כולל נגד משתנה, שאת התנגדותו ניתן לשנות על ידי הזזת נקודת המגע P . התלמידה שינתה את נקודת המגע מספר פעמים ומדדה את המתח ואת הזרם באמצעות מכשירי מדידה אידיאליים . התלמידה סרטטה גרף המתאר את הזרם שנמדד כתלות במתח שנמדד . הוכיחו כי הקשר בין המתח V על הנגד המשתנה ( השווה גם למתח ההדקים ) לבין א . הזרם בנגד הוא . חשבו בעזרת הגרף את הכא"מ של מקור המתח . ב . חשבו בעזרת הגרף את ההתנגדות הפנימית של מקור המתח . ג . התלמידה סרטטה את הגרף הבא, המתאר את הספק החום שמתפתח בנגד כתלות ד . בהתנגדות הנגד . חשבו את ההספק ואת ההתנגדות כשההספק מרבי . ,r ε R L1 L2 L3 L4 NM P A V I [ A ] V [ V ] 0 4 8 R [ Ω ] P [ W ] 189 פרק 11 אנרגיה, הספק ונצילות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר