עמוד:187

תלמידה קיבלה שתי נורות חשמליות . על האחת כתוב ] W ] / 6 [ V [ 4 . 4 ועל האחרת ] W ] / 12 [ V [ 6 . חשבו את הזרם המקסימלי שיכול לעבור דרך כל אחת מהנורות . א . התלמידה חיברה את הנורות בטור לספק שהמתח שלו ניתן לשינוי ב . ולנגד Ω 5 . 2 , כמתואר בתרשים . התנגדות התילים במעגל זניחה . המתח של הספק נקבע כך שהנורות מפיקות את עוצמת האור המקסימלית האפשרית בחיבור זה, בלי לחרוג ממגבלת המתח ( וההספק ) על כל אחת מהן . נתון שרק באחת הנורות מתפתח ההספק שרשום עליה . באיזו נורה מתפתח הספק קטן מן הרשום עליה ? חשבו את המתח בין ההדקים של הספק במצב המתואר בסעיף ב . ג . התלמידה הגיעה למסקנה כי אם תחבר נגד במקביל לאחת הנורות, היא תוכל להגדיל את מתח ד . הספק, וכך תגדל גם עוצמת האור, עד שבכל נורה יתפתח ההספק הרשום עליה . היכן יש לחבר את הנגד, ומה ערכו ? ] 1 [ חשבו את המתח בין ההדקים של הספק במצב זה . ] 2 [ התרשים שלפניכם מתאר מעגל חשמלי, הכולל סוללה שהכא"מ . 5 שלה ] V [ 9 והתנגדותה הפנימית ניתנת להזנחה ; נגד משתנה X L שעל כל אחת מהן L ו - 2 שהתנגדותו הכוללת Ω 80 ; ונורות 1 רשום הסימון ] V ] / 18 [ W [ 5 . 4 . המגע הנייד P של הנגד המשתנה X מחלק את התנגדות הנגד המשתנה לשתי התנגדויות שוות . מהי משמעות הסימון ] V ] / 18 [ W [ 5 . 4 הרשום על הנורות ? א . חשבו את ההתנגדות של כל נורה כאשר היא מופעלת באורה ב . המלא ( בהתאם לרשום עליה ) . L מאירה באורה המלא במצב המתואר בתרשים ? הסבירו . ג . האם נורה 1 L ? ד . L מהמעגל החשמלי . מה תהיה ההשפעה על עוצמת האור שתיפלט מנורה 2 מנתקים את הנורה 1 הסבירו . L . ה . חשבו את המתח על הנורה 2 בתרשים שלפניכם מוצג מעגל חשמלי, הכולל מקור מתח . 6 שהכא"מ שלו ] V [ 24 = ε והתנגדותו הפנימית Ω 2 = r , נגדים S . R2 ,S ושני מתגים R1 ,Ω 18 = 2 שהתנגדויותיהם Ω 9 = 1 S א . חשבו את מתח ההדקים של מקור המתח במצב שבו 1 S פתוח . סגור ו - 2 חשבו את מתח ההדקים של מקור המתח במצב שבו שני ב . המפסקים סגורים . במצב שבו שני המפסקים סגורים, חשבו את ההספק : ג . [ 1 ] המתבזבז במקור . [ 2 ] המסופק על ידי המקור . [ 3 ] המנוצל במעגל . Ω 5 . 2 = R W ] ,6 [ V ] 6 [ W ] ,12 [ V ] [ 4 X P LL 21 V ] [ 9 = ε r = 2 Ω v ] [ 24 = ε R1 = 9 ΩR1 = 9 Ω R2 = 18 Ω S1 S2 AB 187 פרק 11 אנרגיה, הספק ונצילות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר