עמוד:186

תרגילים תלמיד בנה מעגל חשמלי שיאפשר שינוי של עוצמת . 1 הזרם דרך נורה . המעגל מכיל מקור מתח שהכא"מ שלו ] V [ 12 = ε והתנגדותו הפנימית ניתנת להזנחה, נורה שרשום עליה ] V ] / 6 [ W [ 3 , נגד משתנה אחיד MN שהתנגדותו המרבית Ω 40 ואורכו ] cm [ ,80 תילים מוליכים שהתנגדותם זניחה . חשבו את המרחק בין הקצה M של הנגד המשתנה לבין המגע הנייד P , כאשר הנורה מאירה באורה א . המלא . חשבו את ההספק של מקור המתח כאשר הנורה מאירה באורה המלא . ב . כדי להקטין ברציפות את עוצמת האור של הנורה, האם יש להזיז את המגע הנייד P לכיוון הקצה N או ג . לכיוון הקצה M ? הסבירו . תלמיד בנה מעגל חשמלי הכולל ספק שהכא"מ . 2 שלו הוא ] V [ 12 = ε וההתנגדות הפנימית שלו L , שעל כל L3 , L4 , L , 2 זניחה, ארבע נורות זהות 1 אחת מהן רשום ] V ] / 8 [ W [ 12 , מפסק S , תילים ומד - זרם שההתנגדויות שלהם זניחות . קבעו מהו המתח בין הנקודות A ו - B כאשר א . המפסק פתוח . נמקו . סוגרים את המפסק S . ב . חשבו את המתח על כל אחת מארבע הנורות . ] 1 [ חשבו את הזרם הזורם דרך כל אחת מארבע הנורות . ] 2 [ L מהמעגל ( המפסק עדיין סגור ) . ג . מוציאים את הנורה 3 L תגדל, תקטן או לא תשתנה ? נמקו . ] 1 [ האם עוצמת הזרם דרך הנורה 1 L תגדל, תקטן או לא תשתנה ? נמקו . ] 2 [ האם עוצמת הזרם דרך הנורה 2 בתרשים שלפניכם מוצג מעגל חשמלי ובו מקור מתח שהכא"מ . 3 שלו ] V [ 100 = ε , נגד משתנה R , נורה א שעליה רשום ] W ] / 20 [ V [ 10 , נורה ב שעליה רשום ] W ] / 80 [ V [ 20 . הניחו כי ההתנגדות של כל נורה קבועה . ההתנגדות הפנימית של המקור זניחה . ידוע ששתי הנורות מאירות בהתאם לרשום עליהן . איזו נורה נמצאת בין הנקודות AB ואיזו בין הנקודות CD ? א . R במצב שבו ב . מהי התנגדות הנגד R ומהי התנגדות הנגד 1 שתי הנורות מאירות בהתאם לרשום עליהן ? NM PL ε V ] [ 12 = ε L2 A L1 S A B L4 L3 R ? AB ? CD V ] [ 100 = ε R1 V ] [ 12 = ε L2 A L1 S A B L4 L3 186 פרק 11 אנרגיה, הספק ונצילות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר