עמוד:177

A מורה זרם . 13 במעגל המתואר באיור, מד - הזרם 1 A מורה זרם של ] A [ 4 . 2 , של ] A [ 3 ומד - הזרם 2 במצב שבו שני המפסקים סגורים . ההתנגדות הפנימית של מדי - הזרם זניחה . V כאשר שני א . מהו מתח ההדקים AB המפסקים סגורים ? R . ב . R ו - 1 חשבו את התנגדויות הנגדים 2 מה תהיה קריאת מדי - הזרם כאשר שני ג . המפסקים יהיו פתוחים ? משנים את מצב המפסקים, ובכל פעם ד . V . האם תוצאת מודדים את המתח AB V יכולה להיות המדידה של מתח ההדקים AB קטנה מזו שהתקבלה בסעיף א ? הסבירו . V כאשר : ה . מהו מתח ההדקים AB שני המפסקים פתוחים ? ] 1 [ S פתוח ? ] 2 [ S סגור והמפסק 2 המפסק 1 S פתוח ? ] 3 [ S סגור והמפסק 1 המפסק 2 שלושה מקורות מתח זהים בעלי כא"מ ε והתנגדות . 14 פנימית r חוברו פעם אחת בטור לנגד R , ופעם שנייה במקביל אליו . נתונים R , r , ε . בטאו את עוצמת הזרם העובר דרך הנגד R עבור א . כל אחד מהמעגלים . בטאו את מתח ההדקים של כל אחד מהמקורות ב . בשני המעגלים . באיזה תנאי יהיה הזרם במעגל הטורי שווה לזרם ג . שבמעגל המקבילי ? נ מקו . שלושה מקורות מתח זהים בעלי כא"מ ε . 15 והתנגדות פנימית r חוברו בטור לנגד R . חשבו את עוצמת הזרם העובר דרך הנגד R . א . חשבו את מתח ההדקים של כל אחד ב . מהמקורות . מתי יכול להיווצר מצב שבו מתח ההדקים ג . גדול מהכא"מ של הסוללה ? מוציאים את הנגד R ומחברים במקומו תיל ד . מוליך שהתנגדותו זניחה . מהו זרם הקצר ? ] V [ 60 = 1 ε R1 R2 S1 BA S2 Ω 5 Ω 01Ω 4 r = 5 Ω A2 A1 פרק - 32 Fig ,r ε ,r ε ,r ε ,r ε ,r ε ,r ε R R פרק - 33 Fig ABCD ε = 14 [ V ] R = 4 Ω r = 1 Ω V ] r = 1 εΩ = 14 [ V ] r = 1 Ω [ 14 = ε 177 פרק 10 כא”מ, מתח הדקים והתנגדות פנימית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר