עמוד:174

תלמידה התבקשה לבנות . 6 מעגל חשמלי כמתואר בתרשים . המעגל כולל מקור מתח ε שהתנגדותו הפנימית r , נגד משתנה R ושני R , נגד Ω 100 = 0 מדי - מתח . לאחר מכן התבקשה התלמידה V למדוד את מתח 0 R ואת על הנגד 0 מתח ההדקים V עבור התנגדויות שונות של הנגד המשתנה R . R : V על הנגד 0 התלמידה סרטטה גרף של מתח ההדקים V כפונקציה של המתח 0 הסבירו מהו כא"מ של מקור מתח . א . R . ב . V על הנגד 0 רשמו ביטוי למתח ההדקים V כפונקציה של המתח 0 מצאו על פי הגרף את הכא"מ של מקור המתח . ג . חשבו את התנגדותו הפנימית של מקור המתח . ד . המעגל בתרשים כולל מקור מתח שהכא"מ שלו ε והתנגדותו הפנימית r , . 7 R ומכשירי מדידה אידיאליים . R , נגד משתנה 2 נגד משתנה 1 P מנותק R והמגע הנייד P2 ממוקם באמצע הנגד 1 כאשר המגע הנייד 1 מהמעגל, מורה מד - הזרם ] A [ 8 ומד - המתח ] V [ 15 . P מנותק R והמגע הנייד P1 ממוקם באמצע הנגד 2 כאשר המגע הנייד 2 מהמעגל, מורה מד - הזרם ] A [ 5 ומד - המתח ] V [ 30 . חשבו את הכא"מ ואת ההתנגדות הפנימית של מקור המתח . א . R ? ב . R ושל הנגד המשתנה 2 מהי ההתנגדות המרבית של הנגד המשתנה 1 מה תהיה הוריית מכשירי המדידה כאשר שני המגעים הניידים מנותקים מהמעגל ? ג . מה תהיה הוריית מד - המתח ומד - הזרם כאשר המגעים הניידים ממוקמים בו - בזמן בנקודות a ו - c ? ד . במעגל החשמלי המתואר באיור, הכא"מ של מקור . 8 המתח הוא ] V [ 12 = ε , התנגדותו הפנימית Ω 3 = r , ועוצמת הזרם דרך מקור המתח מסומנת ב - I . בטאו באמצעות R את ההתנגדות החיצונית א . השקולה של המעגל . חשבו את גודל ההתנגדות R , אם נתון שעוצמת ב . הזרם I במעגל החשמלי היא ] I = 2 [ A . חשבו את המתח על כל אחד מהנגדים BB' ,AA' ,CC' . ג . ] V [ V V0 [ V ] 0 2 5 16 . 8 9 . 6 b aR1 c dR2 P1 P2 A AB V ,r ε r 4 R4 R2 R ,ε R2 RRIABC 2 A’ B’ C’ RA V V0 r , ε R0 174 פרק 10 כא”מ, מתח הדקים והתנגדות פנימית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר