עמוד:173

תלמיד ערך ניסוי : הוא בנה מעגל חשמלי כמתואר בתרשים והזיז את הגררה P לנקודות שונות לאורך הנגד . 4 המשתנה, שקצותיו מסומנים באותיות M ו - N . אחרי כל הזזה של הגררה, התלמיד מדד ורשם את קריאת הוולטמטר ואת קריאת האמפרמטר . בהתאם לתוצאות המדידות סרטט התלמיד גרף של המתח שהורה הוולטמטר כפונקציה של הזרם שהורה האמפרמטר . מצאו את הכא"מ של מקור המתח . א . חשבו את ההתנגדות הפנימית של מקור המתח . ב . חשבו את הזרם המרבי שיכול לזרום במעגל החשמלי . היכן ממוקמת הגררה במצב זה ? ג . אם ערכי המתח הלכו וקטנו, לאיזה כיוון הזיז התלמיד את הגררה במהלך הניסוי - לעבר הקצה N של ד . הנגד המשתנה או לעבר הקצה M ? נמקו את תשובתכם . המעגל החשמלי המתואר בתרשים כולל מקור מתח שהכא"מ שלו ε והתנגדותו הפנימית ניתנת להזנחה, נגד . 5 V שהתנגדויותיהם גדולות מאוד R , שני וולטמטרים V ו - R1 ו - 2 משתנה MN , שני נגדים שהתנגדויותיהם 1 ( "אין סופיות" ) , ותילים מוליכים שהתנגדותם זניחה . V . משנים כמה פעמים את ההתנגדות של הנגד המשתנה, ובכל פעם קוראים את הוריות הוולטמטרים V ו - 1 V כפונקציה של V . על סמך תוצאות המדידות מסרטטים גרף של 1 R V2 , R כפונקציה של V , הכולל את הפרמטרים 1 א . בלי להסתמך על תוצאות המדידות, פתחו ביטוי עבור 1 V לבין V הוא לינארי . ו - ε . הראו כי הקשר בין 1 V כפונקציה של V ? ב . מהו הביטוי המייצג את שיפוע הגרף של 1 V התקבלה כאשר המגע הנייד : ג . [ 1 ] נקודת החיתוך של הקו עם הציר האנכי 1 I . היה IIקתונמ . נמצא בקצה IIIN . נמצא בקצה M [ 2 ] נקודת החיתוך של הקו עם הציר האופקי V התקבלה כאשר המגע הנייד : I . היה IIקתונמ . נמצא בקצה IIIN . נמצא בקצה M R ואת הכא"מ ε . R . חשבו בעזרת הגרף את ההתנגדות 2 ד . נתון כי Ω 80 = 1 NM P A V V [ V ] I [ Α ] 0 . 1250 0 . 5 1 1 . 51 . 125 0 . 2 0 . 4 0 . 6 0 . 8 1 1 . 2 1 . 4 1 . 6 V1 V1 [ V ] V [ V ] 0 18 36 12 6 N M P R 1 R 2 V 173 פרק 10 כא”מ, מתח הדקים והתנגדות פנימית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר