עמוד:172

תרגילים בתרשים שלפניכם מוצג מעגל חשמלי, הכולל מקור מתח . 1 שהכא"מ שלו ] V [ 24 = ε והתנגדותו הפנימית היא Ω 2 = r , R ושני R , Ω 18 = 2 שני נגדים שהתנגדויותיהם Ω 9 = 1 S . S , 2 מתגים 1 חשבו את מתח ההדקים של מקור המתח במצב שבו א . שני המפסקים פתוחים . חשבו את מתח ההדקים של מקור המתח במצב שבו ב . S פתוח . S סגור ו - 12 חשבו את מתח ההדקים של מקור המתח במצב שבו שני המפסקים סגורים . ג . במעגל המוצג בתרשים, כאשר המפסק פתוח, מתח . 2 ההדקים של המקור הוא ] V [ ,27 וכאשר המפסק סגור מתח ההדקים של המקור הוא ] V [ 24 . מה ערכו של הכא"מ ? א . מהי ההתנגדות הפנימית של המקור ? ב . האם אפשר למדוד ישירות את ההתנגדות הפנימית של ג . המקור ? הסבירו . מהם הזרמים בנגדים כאשר המפסק פתוח וכאשר ד . המפסק סגור ? תלמידה בנתה מעגל חשמלי כמתואר בתרשים והזיזה את הגררה P . 3 לנקודות שונות לאורך הנגד המשתנה, שקצותיו מסומנים באותיות M ו - N . הניחו כי מכשירי המדידה אידיאליים . נתון כא״מ מקור מתח ] V [ 36 = ε והתנגדותו הפנימית Ω 4 = r . התלמידה בדקה שלושה מצבים, ואחרי כל הזזה של הגררה היא מדדה ורשמה את הוראת הוולטמטר ואת הוראת האמפרמטר . מצב 1 : כאשר הגררה מנותקת, מד - הזרם הראה ] A [ 0 . מצב 2 : כאשר הגררה בקצה M , מד - המתח הראה ] V [ 0 . מצב 3 : כאשר הגררה בקצה N , מד - המתח הראה ] V [ 24 . מה הראה מד - המתח במצב 1 ? א . מה הראה מד - הזרם במצב 2 ? ב . מה הראה מד - הזרם במצב 3 ? ג . מהי ההתנגדות המרבית של הנגד המשתנה ? ד . NM R P A V ,r ε V ] r = 2 Ω [ 24 = ε R1 = 9 Ω S1 S2 R2 = 18 Ω ,r ε R1 = 9 Ω SR1 = 18 Ω 172 פרק 10 כא”מ, מתח הדקים והתנגדות פנימית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר