עמוד:161

בתרשים שלפניכם מתואר מעגל חשמלי הכולל מקור מתח אידיאלי . 5 שהמתח שלו ] V = 24 [ V , וחמישה נגדים זהים שהתנגדותם R . R4 = R3 = R2 = R1 = R = 5 בטאו את ההתנגדות השקולה של המעגל באמצעות R . א . האם המתח על כל אחד מהנגדים תלוי בערכו של R ? נמקו . ב . מהו המתח על כל אחד מהנגדים ? ג . בטאו באמצעות R את הזרם שמורה כל אחד ממדי - הזרם . ד . במעגל המתואר בתרשים שלפניכם, AB הוא תיל מוליך שהתנגדותו Ω 50 . 6 ואורכו ] m [ 1 . מציבים את המגע הנייד C במרחק ] X = 50 [ cm מהנקודה A . הזניחו את התנגדות מד - הזרם ואת התנגדות מקור המתח . V ? א . מהו הזרם שיורה מד - הזרם, ומהו המתח AB מזיזים את המגע הנייד למרחק ] cm [ 80 מהנקודה A . ב . V ? מהו הזרם שיורה מד - הזרם, ומהו המתח AB מנתקים את המגע הנייד C מהתיל AB . ג . האם כתוצאה מכך הזרם הזורם דרך המקור יגדל, יקטן או לא ישתנה ? נמקו . תלמיד בנה מעגל חשמלי כדי למדוד את התנגדותו הסגולית ρ של . 7 תיל מוליך MN . בכל פעם הוא חיבר בין הנקודות MN תילים בעלי אורך זהה של ] m [ 5 . 0 , כאשר לכל תיל שטח חתך שונה . מד - הזרם ומד - המתח הם אידיאליים . בכל פעם שהתלמיד החליף את התיל בתיל אחר בעל שטח חתך גדול יותר, הוא הזיז את המגע הנייד P של הנגד המשתנה QL , כך שהזרם בכל המדידות היה ] A [ 06 . 0 . בכל פעם התלמיד מדד את שטח החתך של התיל ואת המתח שהציג מד - המתח V . תוצאות המדידות מוצגות בטבלה שלפניכם . כדי שהזרם במעגל יישאר קבוע, התלמיד א . הזיז בכל פעם את המגע הנייד P של הנגד המשתנה . לאיזה כיוון היה עליו להזיז את המגע הנייד P , האם לכיוון הקצה L של הנגד המשתנה או לכיוון הקצה Q שלו ? נמקו . התלמיד השלים את שתי העמודות הימניות ב . בטבלה . הסבירו כיצד חישב התלמיד את ההתנגדות R וסרטטו גרף של ההתנגדות R כפונקציה של אחד חלקי שטח החתך . חשבו בעזרת הגרף את ההתנגדות הסגולית ρ של התיל . ג . כדי למדוד את ההתנגדות הסגולית בשיטה המתוארת בשאלה זו, היה חשוב שהזרם בכל המדידות יהיה ד . זהה . הסבירו מדוע . ] R1 V = 24 [ V A1 A2 A3 R3 R2 R5 R4 V = 12 [ V ] X = 0 . 5 [ m ] R1 = 1 Ω R = 25 Ω A ΒCA Q MN L P A V 1 m 2 ⎡ A 1 R [ Ω ] A [ m 2 ⎣ ⎢ ⎤ 6 10 ⋅ ⎥ ⎦ V [ V ] ] 8 - 10 · 8 . 53 . 3117 . 26 05 . 1 8 - 10 · 06 . 337 . 169 . 14 56 . 0 7 - 10 · 94 . 331 . 153 . 5 2 . 0 7 - 10 · 74 . 663 . 671 . 2 1 . 0 161 פרק 9 מעגלים חשמליים פשוטים : מעגל מעורב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר