עמוד:148

מעגל מקבילי נתון המעגל החשמלי הבא : . 10 חשבו את ההתנגדות השקולה . א . חשבו את הזרם דרך מקור המתח . ב . חשבו את המתח על פני כל אחד מהנגדים . ג . חשבו את הזרם דרך כל אחד מהנגדים . ד . שלוש נורות זהות חוברו במקביל בין הנקודות 1 ו - 2 למקור מתח של . 11 ] V = 144 [ V . מד - הזרם מורה קריאה של ] I = 0 . 3 [ A . חשבו את המתח על פני כל נורה ואת התנגדותה . א . כמה נורות זהות יש לחבר במקביל, כדי שעוצמת הזרם במעגל ב . תהיה ] A [ 2 . 1 ? פרק - מעגלים חשמלים פשוטים 26 Fig V = 28 [ V ] R1 = 20 ΩR2 = 5 Ω + - - + 1 A 2 V = 144 [ V ] + - - + 2 1 A שלוש נורות זהות חוברו בטור בין הנקודות 1 ו - 2 למקור מתח . 9 של ] V = 144 [ V . במצב זה, מד - הזרם הורה על ] I = 0 . 4 [ A . חשבו את המתח בכל נורה ואת התנגדותה . א . כמה נורות זהות יש לחבר בטור, כדי שעוצמת הזרם ב . במעגל תהיה ] A [ 1 . 0 ? V = 6 [ V ] MN P X A R פרק - מעגלים חשמלים פשוטים 24 Fig I X I גרף 1 I X גרף 2 I X גרף 3 X גרף 4 המעגל החשמלי בתרשים כולל מקור מתח ] V = 6 [ V , נגד R . 8 שהתנגדותו אינה ידועה, תילים מוליכים שהתנגדותם זניחה, אמפרמטר אידיאלי A , תיל אחיד MN שהתנגדותו אינה זניחה ואורכו ] m [ 2 . את המגע הנייד המסומן P אפשר להזיז לאורך התיל X , MN מסמן את אורך הקטע MP של התיל . תלמיד שינה כמה פעמים את מקומו של המגע הנייד P לאורך התיל ( את האורך X ) , ובכל פעם מדד את הזרם I . איזה מבין הגרפים שלפניכם מתאר בצורה נכונה את עוצמת הזרם א . I כפונקציה של X ? נתון שכאשר X שווה לאפס, האמפרמטר מורה על ] A [ 3 . חשבו את התנגדות הנגד R . ב . נתון שעבור ] X = 0 . 2 [ m , האמפרמטר מורה על ] A [ 1 . ג . ח שבו את התנגדות קטע התיל שאורכו ] X = 0 . 2 [ m . ] 1 [ חשבו את התנגדות התיל כאשר ] X = 2 [ m . ] 2 [ חשבו את עוצמת הזרם במעגל כאשר ] X = 2 [ m . ] 3 [ חשבו את המתח בין M ל - P כאשר ] X = 2 [ m . ] 4 [ 148 פרק 8 מעגלים חשמליים פשוטים : טורי ומקבילי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר