עמוד:146

במעגל חשמלי מתח המקור הוא ] V = 30 [ V ועוצמת הזרם דרך מקור . 4 המתח היא I . בטאו באמצעות R את ההתנגדות החשמלית השקולה החיצונית א . של המעגל . חשבו את ההתנגדות R , אם נתון שעוצמת הזרם I במעגל היא ב . ] I = 6 [ A . חשבו את המתח על כל אחד מהנגדים . ג . נתון כי הפוטנציאל של ההדק השלילי של מקור המתח הוא אפס . ד . חשבו את הפוטנציאל בנקודות C ,B , A ו - D . פרק - מעגלים חשמלים פשוטים 19 Fig D AIB C R1 = RR2 = 2 R R3 = 3 R R4 = 4 R V = 30 [ V ] תרגילים ] 24 [ V - + Ω 6 Ω 4 Ω 2 פרק - מעגלים חשמלים פשוטים 17 Fig - + ΩR 5 Ω 8 פרק - מעגלים חשמלים פשוטים V Fig 18 - + Ω 6Ω 3 V ABC מעגל טורי חשבו את עוצמת הזרם העובר דרך כל אחד מהנגדים, ואת המתח על כל . 1 אחד מהם . נתון שהמתח על הנגד שהתנגדותו Ω 8 הוא ] V [ 12 , והמתח על הנגד R . 2 הוא ] V [ 6 . חשבו את מתח המקור V ואת התנגדות הנגד R . תלמיד חיבר בטור שני נגדים שהתנגדויותיהם Ω 3 ו - Ω 6 אל מקור מתח . 3 אידיאלי ] V [ 12 , כמתואר בתרשים . התילים אידיאליים ( ניתן להזניח את התנגדויותיהם ) . הגדירו את המושג “התנגדות שקולה” . א . האם הזרם העובר בנקודה B גדול מהזרם העובר בנקודה C , קטן ממנו או ב . שווה לו ? נמקו . חשבו את המתח בין קצות הנגד שהתנגדותו Ω 3 . ג . נתון כי הפוטנציאל בהדק השלילי של מקור המתח הוא אפס . חשבו את הפוטנציאל בנקודה A ובנקודה B . ד . 146 פרק 8 מעגלים חשמליים פשוטים : טורי ומקבילי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר