עמוד:134

לתיל מוליך כלשהו יש התנגדות Ω 16 . מהי התנגדותו של תיל מאותו החומר אם : . 5 אורכו יהיה גדול פי 2 ? א . שטחו יהיה קטן פי 2 ? ב . יהיה לו אותו הנפח ואורכו יהיה כפול ? ג . חותכים את התיל לשמונה חלקים שווים ומחברים אותם בצמוד זה לזה ? ד . כאשר מחברים למקור מתח ] V = 12 [ V תיל מוליך, שאורכו . 6 2 mm [ 0016 . 0 , זורם דרך ] L = 0 . 8 [ m ושטח חתך הרוחב שלו ] התיל זרם שעוצמתו ] I = 1 . 5 [ A . חשבו כמה אלקטרונים עוברים במשך שנייה בחתך הרוחב של א . התיל . חשבו את התנגדותו של התיל . ב . חשבו את התנגדותו הסגולית של התיל . ג . מנתקים את התיל ממקור המתח, חותכים את התיל לארבעה חלקים שווים ומחברים אותם ד . כך שמתקבל מוליך אחד שאורכו ] L = 0 . 2 [ m . [ 1 ] מהי ההתנגדות של התיל במצב החדש ? [ 2 ] מה צריך להיות מתח המקור, כך שאם יחברו את התיל במצבו החדש יזרום בו זרם בעוצמה זהה לזו שהייתה לפני שהתיל נותק ? תלמידה ערכה ניסוי לבדיקת הקשר בין עוצמת הזרם בנורת להט לבין המתח על הנורה . . 7 היא בנתה מעגל חשמלי שכלל מקור מתח משתנה ונורה . התלמידה שינתה את מתח המקור מספר פעמים ומדדה את המתח והזרם . התלמידה סרטטה גרף המתאר את הזרם שנמדד כתלות במתח שנמדד . האם לנורה אופיין אוהמי ? נמקו תשובתכם . א . חשבו את התנגדות הנורה בכל אחד משני תחומי המתח ב . הבאים : [ 1 ] ] V ] < V < 2 [ V [ 1 V ] < V < 5 [ V ] ] 2 [ [ 4 מדוע התנגדות הנורה אינה קבועה ? ג . ] I [ A V [ V ] 66 . 0 58 . 0 5 . 0 4 . 0 3 . 0 5 4 3 2 10 V = 12 [ V ] V1 ? = V 134 פרק 7 התנגדות חשמלית וחוק אוהם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר