עמוד:133

8 - 01· 72 . 1 = ρ , אורכו ] L = 2 [ m , . 1 נתון תיל מוליך מנחושת שהתנגדותו הסגולית ] Ω·m [ A = 0 . 2 [ mm 2 . ושטח חתך הרוחב שלו ] חשבו את התנגדותו של התיל . א . מהו הזרם הזורם דרך התיל כאשר המתח בין קצותיו הוא ] V [ 3 ? ב . מה יהיה הזרם אם יקצרו את התיל ויחברו רק שליש מאורכו לאותו מקור מתח ? ג . מה יהיה הזרם אם יחברו בצמוד לתיל הנתון שני תילים נוספים זהים ? ד . 8 - 01· 8 . 1 = ρ , אורכו ] L = 100 [ m , ושטח חתכו . 2 דרך תיל עשוי נחושת, שהתנגדותו הסגולית ] Ω·m [ A = 0 . 3 [ mm 2 , זורם זרם של ] I = 3 [ A . בנקודה B שבצדו האחד של התיל נמדד פוטנציאל של 4 וולט . ] חשבו את התנגדות התיל . א . חשבו את המתח בין קצותיו של התיל . ב . מהו הפוטנציאל בנקודה A שבצדו השני של התיל ? ג . הגרף הבא מתאר את הזרם כפונקציה של המתח עבור שני תילים . 3 מוליכים שאורך כל אחד מהם ] L = 50 [ cm . 8 - 01· 6 . 1 = ρ , תיל א עשוי כסף, מתכת שהתנגדותה הסגולית ] Ω·m [ 8 - 01· 8 . 1 = ρ . ותיל ב עשוי נחושת, שהתנגדותה הסגולית ] Ω·m [ חשבו את התנגדותו של כל אחד מהתילים . א . חשבו את שטח החתך של כל אחד מהתילים . ב . 8 - 01· 6 . 1 = ρ . 4 נתון תיל מוליך ארוך העשוי כסף, שהתנגדותו הסגולית ] Ω·m [ 19 01· 25 . 1 אלקטרונים . 2 A = 0 . 015 [ mm . דרך חתך הרוחב של התיל עוברים בכל שנייה ושטח החתך שלו ] V . נתון שהפוטנציאל בנקודה A הוא ] A = 30 [ V מהו הזרם הזורם דרך התיל ? א . מהו הפוטנציאל בנקודה B , הנמצאת במרחק ] m [ 2 מנקודה A בכיוון הזרם ? ב . מה ו הפוטנציאל בנקודה C , הנמצאת במרחק ] m [ 2 מנקודה A בכיוון הפוך לכיוון הזרם ? ג . תרגילים IIAB I [ A ] V [ V ] 2 4 6 8 18 12 6 א 12 ב IICAB 133 פרק 7 התנגדות חשמלית וחוק אוהם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר