עמוד:126

לפניכם גרף המתאר את כמות המטען שעברה במוליך כתלות בזמן מרגע 0 = t ועד רגע ] t = 9 [ s . . 1 חשבו את עוצמת הזרם I . א . חשבו את כמות המטען שעברה במוליך בפרק הזמן שבין שלוש שניות לשש שניות . ב . סרטטו גרף המתאר את עוצמת הזרם החשמלי כפונקציה של הזמן מרגע 0 = t ועד רגע ] t = 9 [ s . ג . לפניכם גרף המתאר את כמות המטען שעברה במוליך כתלות בזמן מרגע . 2 0 = t ועד רגע ] t = 5 [ s . מה הייתה עוצמת הזרם הממוצעת מרגע 0 = t עד רגע ] t = 5 [ s ? א . סרטטו גרף המתאר את עוצמת הזרם החשמלי כפונקציה של הזמן ב . מרגע 0 = t ועד רגע ] t = 5 [ s . לפניכם גרף המתאר את עוצמת הזרם החשמלי כפונקציה של הזמן . . 3 השטח התחום בין עקומת עוצמת הזרם - זמן לבין ציר הזמן מרגע ] t = 6 [ s ועד רגע ] t = 16 [ s שווה ל - ] C [ 80 . חשבו את עוצמת הזרם I . א . חשבו את כמות המטען שעברה במוליך בפרק הזמן שבין שתי ב . שניות ל - 18 שניות . סרטטו גרף המתאר את כמות המטען שעברה במוליך כתלות ג . בזמן מרגע 0 = t ועד רגע ] t = 18 [ s . לפניכם גרף המתאר את עוצמת הזרם החשמלי . 4 ( ביחידות מילי - אמפר, mA ) כפונקציה של הזמן . סרטטו גרף המתאר את כמות המטען שעברה במוליך כתלות בזמן א . מרגע 0 = t ועד רגע ] t = 25 [ s . מה הייתה עוצמת הזרם הממוצעת מרגע 0 = t עד רגע ] t = 25 [ s ? ב . תרגילים ] q [ C t [ s ] 20 5 4 2 0 60 100 I [ A ] t [ s ] 6 16 I I [ mA ] t [ s ] 20 25 20 10 80 40 q 1 ∆ q 2 ∆ q 3 ∆ 126 פרק 6 זרם חשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר