עמוד:125

דוגמה מספר ( 2 ) פתרון דוגמה מספר ( 2 ) השטח הכלוא מתחת לגרף "זרם - זמן" שווה בערכו לכמות המטען שעברה בפרק זמן t . א . מהגרף ניתן לראות שהשטח בפרק הזמן מרגע ] t = 10 [ s ועד רגע ] t = 15 [ s גדול יותר מהשטח התחום בפרק הזמן מרגע ] t = 5 [ s ועד רגע ] t = 10 [ s . לכן גם כמות המטען שעברה דרך המוליך מרגע ] t = 10 [ s ועד רגע ] t = 15 [ s גדולה יותר . ״שטח״ כל משבצת הוא : ] mA ] ∙ 1 [ s ] = 2 [ mC [ 2 ולכן : ב . הזרם הממוצע שווה לזרם הקבוע, שבו תעבור במוליך כמות מטען זהה במהלך אותו פרק זמן : ג . 3 - 10 ∙ 4 . 0 = r . ד . 6 - 10 ∙ 1 , רדיוס שטח החתך של התיל הוא ] cm 3 [ m 3 [ m יש ] ( * ) נעבור לשיטה המטרית : בכל לפניכם גרף המתאר את עוצמת הזרם החשמלי כפונקציה של הזמן מרגע 0 = t ועד רגע ] t = 23 [ s . באיזה פרק זמן עברו במוליך יותר אלקטרונים : א . מרגע ] t = 5 [ s ועד רגע ] t = 10 [ s , או מרגע ] t = 10 [ s ועד רגע ] t = 15 [ s ? נמקו . במידת הדיוק שהגרף מאפשר, התלמיד ספר 052ב . משבצות בין העקומה לבין ציר הזמן . חשבו את כמות המטען שעברה במוליך . מה צריכה להיות עוצמתו של זרם קבוע, כדי שאותה ג . כמות מטען תעבור במוליך במשך אותו פרק הזמן ? 3 cm יש ד . ( * ) אם קוטר התיל הוא ] mm [ 8 . 0 ובכל n אלקטרונים חופשיים, מהי מהירות 23 10 ∙ 5 = e הסחיפה של האלקטרונים בתיל, בהנחה שעוצמת הזרם בו זהה לסעיף הקודם ? 10 23 20 15 10 5 20 30 ] I [ mA t [ s ] 125 פרק 6 זרם חשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר