עמוד:74

74 פרק 3 שטף חשמלי וחוק גאוס מרכזה של קליפה כדורית מוליכה שרדיוסה ] R = 10 [ cm נמצא . 13 במרחק ] r = 80 [ cm מלוח מישורי גדול מאוד . מסתה של הקליפה ] m = 100 [ gr והיא טעונה במטען חיובי בצפיפות אחידה . הלוח טעון במטען חיובי בצפיפות אחידה . הלוח והקליפה מוחזקים במנוחה . באיזה מרחק מהלוח עוצמת השדה החשמלי תהיה שווה אפס ? א . משחררים את הכדור ממנוחה . מה תהיה מהירותו כשיחלוף על ב . פני נקודה הנמצאת במרחק של ] cm [ 100 מהלוח המישורי ? שני לוחות מישוריים גדולים מאוד נמצאים במרחק של [ cm ] 1 זה מזה . . 14 הלוח התחתון טעון במטען חיובי בצפיפות אחידה . הלוח העליון טעון במטען שלילי בצפיפות אחידה . משחררים בו - בזמן ממנוחה אלקטרון מהלוח השלילי ופרוטון מהלוח החיובי . הניחו כי השפעת המשקל יחסית לכוח החשמלי זניחה . כעבור כמה זמן מרגע השחרור יחלפו המטענים האחד על פני השני ? א . כעבור כמה זמן יגיע האלקטרון ללוח החיובי והפרוטון ללוח השלילי ? ב . מהי מהירות האלקטרון בהגיעו ללוח החיובי, ומהי מהירות הפרוטון בהגיעו ללוח השלילי ? ג . נתונות שתי קליפות כדוריות זהות, . 15 שרדיוס כל אחת מהן הוא R . הקליפות טעונות, האחת במטען חיובי Q + והשנייה במטען שלילי Q – . הקליפות נמצאות בין שני לוחות מישוריים גדולים מאוד, כאשר לוח אחד טעון בצפיפות מטען ליחידת שטח σ + , והלוח השני טעון בצפיפות מטען ליחידת שטח σ - . מהו השדה בנקודות A , B , C , הנמצאות על הישר המחבר בין מרכזי שתי הקליפות ? ( נקודה C נמצאת במרחק R 5 . 0 ימינה מהלוח השמאלי ) 2 σ + + + + + + + 1 σ + + + + R + + + + r cm ] [ 1 e - + + + + + + - - - - - - σ + σ− p - + + + + + + _ _ _ _ _ _ R Q - Q + B + + + + + + + + + R A R2 R2 R C __ _ _ _ _ _ _ _ σ− σ +

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר