עמוד:יז

ה ד י ח י ה ם ש וכן ת ח י ש ה ם ול ע ו ה וג ס ה וני ש ל ע ד י ה נ ב ה י ע ו צ י ב ת ו ש ד ח ם ילי מ יוני ע – ילון מ ר . ב ע ל ה וו ה מ י" ל ש "י ם ע ם י ט פ ש מ בו ת כ ש י ם י ד י מ ל ת ה . 8 . ה נכונ ה ה ור צ ב ם י ט פ ש מ ב לי . . . " ה י ה ו " מ לי ש י ם י ד י מ ל ת ה . 9 ם ניי פ ו א ץ רו מ ל ע ח דוו מ ה ט ס ק ט ו ויבינו א ר ק י ם ידי מ ל ת ה 1 . 0 . ה יר ט יר ע ב י ד כ ת ו ש ע ל ם י צ יו רו ה ש ם ה ל ש מ יון ע ר ל ע בו ת יכ ם ידי מ ל ת ה 1 . 1 . ם ת ב בי ס ו ב ה ש מ ת נו ש ל ם י ר ח א ני ו א ? ל י פ ה ז ה מ – י ת רו פ ס ט ס ק ט י פ ו ס ילו פ ור פ י ס ן . . . ת י א נו, ת י א י, ת י א ו, ת י א - י . . . ) מ ם ע , ה מ , ה פ י א ( ה ל א ש ת ילו מ ל ע ה זר ח - ם ע ל, ע , ת א – ס ח י ת ילו מ ל ע ה זר ח - ם ילי מ ר צ ו א ת ב ח ר ה - י . פ ו ס ו ל י פ ור פ י ס ין ב ה ול א רו ק ל ם וגלי ס מ יו ה י ם י ד י מ ל ת ה . 1 ע יד מ י ל ל ילו מ ע ד י מ ין ב ר ש ק ל ם וגלי ס מ יו ה י ם י ד י מ ל ת ה . 2 יור . א ב ור פ י ס ה מ ת ויו מ ד ל ש ת ירו מ א ם לי ש ה י ול ת זו ח ור . פ י ס י פ ל ע י ת ליל ע ף צ ון בר ת נ ע רגנו יד א ו וי ה יז ם י ד י מ ל ת ה . 3 ט ס ק ט וזכר ב א מ זכר ו א מ ין ב ר ש ק ה ת א יבינו ם י ד י מ ל ת ה . 4 ו . . . ) . ת ו א . . . ם ה ( ך, ת י א י, ת י א ם ע ם י ט פ ש מ ם לי ש ה ל ם וגלי ס מ יו ה י ם י ד י מ ל ת ה . 5 . ה נכונ ה ה יי ט ה ב נו . . . ת י א ר . ת א ב ה מ ו ש ין ר ב ה ול א רו ק ל ם וגלי ס מ יו ה י ם י ד י מ ל ת ה . 6 י ל ילו מ ט ס ק ט ין ב ה י צ גר ט ינ א ע צ ב ל ם וגלי ס מ יו ה י ם י ד י מ ל ת ה . 7 י . ת זו ח ט ס ק ט ל ה ש לו ש ין ב ה י צ גר ט ינ א ע צ ב ל ם וגלי ס מ יו ה י ם י ד י מ ל ת ה . 8 . ת ונו מ ת ו ה מ ו ש לר ת גובו ת , ה מ ו ש – ר ם י ט ס ק ט י ט פ ש מ ב ה נכונ ה ור צ ב ה ל א ש ת ילו מ ו מ לי ש י ם י ד י מ ל ת ה . 9 ו . א ר ק ש ט ס ק ט וכן ת י פ ל ע ו ה ל א ש ו א ר ק ש ע יד מ ה ל ע ה ח י ש ל ה לנ ם י ל וג ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה 1 . 0 . ת לו א ש ל ע ת נו ע ול ט ס ק ט ב וני ש ה יון ו מ ד ה ת א ב ת כ ב ע י ב ה ל ם י ל וג ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה 1 . 1 . ם ד א ני ב ל ש ה ח פ ש מ ין ב ל ם י ל י פ דר ע בין . ה ח פ ש מ ב ו ת י ב ב ם ה ל ש ם ידי ק פ ת ה ל ע בו ת יכ ם ידי מ ל ת ה 1 . 2 ם ילי פ ל ש ה ח פ ש מ – ם וני מ ה ת ור ש ק ת ר ת א ב ה מ ו ש ר ת ו ב גו ת – ם וני מ ה ת ור ש ק ת ר ת א ב ה מ ו ש לר ת ו ב גו ת ת ו ש ד ח ם ילי מ יוני ע – ילון מ ון ל י מ ם י ר ב ד מ ״ ״ ת י ר ב ע ב ה ה ת י כ ל ר פ ס ה ל כל ש ילון מ ב - א י פ ל יוני ע – ילון מ יז

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר