עמוד:טז

ה ד י ח י ה ם ש וכן ת ח י ש ה ם ול ע ו ה וג ס ה וני ש ל ה ע יד ה ה נ ב ה י ע ו צ י ב ם נגני ד מ ח י ב ט ר צ ונ ק ל ם ולכי ה – לוג א די ת י ש י א - ין ב ת ור ש ק ת ה ק וזי מ א ש נו ב ם ילי מ ר צ ו א - ה ב ק זכר ובנ ב יד ח י ב ם רי פ ס מ ל ע ה זר ח - ה ב ק זכר ובנ ב ם רי ש ע ד ע ר ש ע מ ם רי פ ס מ ה - . . . ) ה ר ש ע ד ח א , ה ר ש ע ת ח א ( ם ילי מ ר צ ו א ת ב ח ר ה - ת ו ד י יל ת ש ין ב ה ח י ש ין ב ה ל ו א רו ק ל ם י ל וג ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה 1 . . ט ר צ ונ ק א ש נו ב . ט ר צ ונ ק ל ע ה ע וד מ מ ש ור פ מ ע ד י מ ק י פ ה ל ם וגלי ס מ יו ה י ם י ד יל ה 2 . כלי ם ע ש ד ח מ יו ל ע זור ח ל יר ו ש יר ש ל ם י ל וג ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה 3 . . ם כירי מ ם ה ש ה נגינ בזכר ם רי ש ע ד ע ר ש ע מ ם רי פ ס מ ת ו ה לז ם י ל וג ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה 4 . . ה ב ק ובנ . ה ב ק נ ב בזכר ו ם רי ש ע ד ע ם רי פ ס מ בו ת יכ ם ידי מ ל ת ה 5 . ט ס ק ט ב ע מ ת ש מ ו ש ור פ מ ע ד י מ ר ת א ל ם י ל וג ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה 6 . יוני . ע י פ ל ע ה ר ק ש י ת ו ע מ ש מ ינוי ש ל ע ם ת ע ד ת א ו ע י ב י ם ידי מ ל ת ה 7 . ו . א ר ק ש ט ס ק ט ט ס ק ט י פ ל ע וגי ל כרונו ף צ ר ב ון ת נ ע ד רגנו י א ו וי ה יז ם ידי מ ל ת ה 8 . יוני . ע א ש בנו ם ברי ח ין ב ה ח י ש בין ה זין ול א ה ל ם י ל וג ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה 9 . . ה ק וזי מ . ם ה ל ש ם יי ח ב ה ק וזי מ ה ל ע ו ב ת יכ ם י ד י מ ל ת ה . 1 0 ת ור מ ז ת ה ל ש ט ר צ ונ ק ת ודי ה י - ת י ב ר ע ה – ה ע ד ו מ ם וני מ ה ת ור ש ק ת נגן מ ני א יר ש - י ת רו פ ס ט ס ק ט ם ו ק מ בכל ה ק וזי מ – יוני ע ט ס ק ט ת ו ש ח ר ת ה ל ע ח דיוו די ע ר ו מ ו ת ע מ ש נ ה ת נ ב ה – לוג א די ת י ש י א - ין ב ת ור ש ק ת ת ו ש ד ח ם י ל י מ יוני ע – ילון מ ה מ ש י ! ת ו ש ע ל ם י ה ת יו ח – י ת זו ח ט ס ק ט ם וני מ ה ת ור ש ק ת . . . ם ה ל ש לי , י ש י ל ע ה זר ח - . . . ם ה יו ל ה לי, ה ת יי ה לי, ה י ה - ם ילי מ ר צ ו א ת ב ח ר ה - ת ו מ ש ם ע ם י ת יו ח ו ה ש ב י ת יו ח ר בין ש ק ה ת א ו ה יז ם ידי מ ל ת ה 1 . . ם י מ ו ד ילולי מ ט ס ק ט מ ע מ ת ש מ ו ש ור פ מ ע ד י מ ו ק י פ י ם ידי מ ל ת ה 2 . . ם ה ני ב ה י צ גר ט ינ א ו ש ע וי ה ונ מ ת מ ו י . פ ו ס ילו פ ור פ י ס ו ויבינו א ר ק י ם ידי מ ל ת ה 3 . ו . א ר ק ש ור פ י ס ב ת ויו מ לד ת ו ע ד ייכו ש י ם ידי מ ל ת ה 4 . ת ני ב ת ת זר ע ב ב ת כ ב ור פ י ס ה ל ע ם ת ע ד ת א ו ע י ב י ם ידי מ ל ת ה 5 . . . . כי . . . " . ם ע ם כי ס מ ני א ון " ש ל ל ע ח וו ד מ ה ט ס ק ט מ ע מ ת ש מ ו ש ור פ מ ע ד י מ רו ת א י ם ידי מ ל ת ה 6 . ת מ ר ב ר פ ס ת י ב לבין ה א ו ס לנ ק ר ב פ ס ת י ב ין ב ת פ ת ו ש מ ת ילו ע רון . פ ש ה י ת רו פ ס ט ס ק ט יוני ו ע ט ס ק ט בין ה י צ גר ט ינ א ו ע צ ב י ם ידי מ ל ת ה 7 . . ם י ט ס ק ט ה ני ש ין ב יון מ ד ה ל ע דו מ ע וי ם י ה ב כוכ ר צ ק יוני ע ט ס ק ט ם י ה ב וכוכ ה ילד ה – י ת רו פ ס ט ס ק ט י פ ו ס ו ל י פ ור פ י ס ת ו ש ע ל ה מ ש י ר צ ק יוני ע ט ס ק ט ם י ח ר פ ה ת א ם ילי צ מ – יוני ע ט ס ק ט ת ו ש ח ר ת ה ל ע ח דיוו ם גלגלי ל ע יר ע – יוני ע ט ס ק ט ת ו ש ח ר ת ה ל ע ח דיוו טז

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר