עמוד:טו

ה ד י ח י ה ם ש וכן ת ח י ש ה ם ול ע ו ה וג ס ה וני ש ל ה ע ד י ה ה בנ ה י ע ו צ בי יו ק ל ח ו ם ל ש : 3 ק ר פ נו ל ש ן מ ז ה ת ח ת ו פ ה ד י ח י – ת זו ח ט ס ק ט ם וני מ ה ת ור ש ק ת ן, מ ז ה ן ( רוב מ ור לז ש ק ה ם ילי מ ר צ ו א - . . . ) ה ק ד ן, מ ז ה מ ק ל ח ה וו ה ב ל ע ו פ ל ל ע ו פ ם ש מ ר ב ע מ ל ע ה זר ח - ר ב ע ב ל ע ו פ ול , ם רי ש ע ר, ש ע ( ת ו מ ל ש ת רו ש ע ב ם רי פ ס מ - ) ה א מ . . . ם י ש לו ש ם י ל י מ ת ו ח פ ש מ ל ע ה זר ח - ת יכו מ ס - ם ילי מ ר צ ו א ת ב ח ר ה - . ת י ש י א - ין ב ה ח י ש ו ויבינו א ר ק י ם ידי מ ל ת ה 1 . - ה ק י פ וגר פ ינ א א רו ק ל ם וגלי ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה 2 . ן . מ ז ה ת ק לו ח ת א ין ב ה ן ול מ ז ת ק לו ח ל ש " ה וג ע " וב ת ל ולכ ע ו פ ת ו מ ש ת ו ה לז ם וגלי ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה 3 . ר . ב ע ב ו ה וו ה ב ם לי ע פ ם ע ם י ט פ ש מ י פ ל ע ה ק י פ וגר פ ינ א ם לי ש ה ל ם וגלי ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה 4 . . ם יי ש י א ה ם ה יי ח וך ת ם ה ל ש ת ויו ל י ע פ ה ל ע ח וו ד ל ם וגלי ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה 5 . ן מ ז ה ב ן, רו מ ז ה מ ק ל ח ן ( מ ור בז ש ק ה ם ילי מ ר צ ו א ב ש ו מ י וכו ) . ש ון . פ ל ט ב ם רוני ס מ ב וג ל א די ב ש ור פ מ ע ד י מ רו ת א י ם ידי מ ל ת ה 6 . א ש יוני בנו ע ט ס ק ט ין ב ה ל ו א רו ק ל ם וגלי ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה 7 . . ה ינ ש ם ה ל ש י ש י א ה ע יד ה ל ע ד י ע ה ל ם וגלי ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה 8 . . ה ינ ש ל ע נוג ב כל . ש ה ר ס ו מ ם ע ם ע ור פ י ס ו ויבינו א ר ק י ם ידי מ ל ת ה 9 . י פ ל ע י ת ל לי ע ף צ ון בר ת נ ע רגנו יד א ו וי ה יז ם י ד י מ ל ת ה . 1 0 ור . פ י ס ון . ש א ר ף גו ב ם ע ור פ י ס ב ת כ ש ל ם וגלי ס מ יו ה י ם י ד י מ ל ת ה . 1 1 יד . ח י ב ת יכו מ ס ור צ ו לי ל יוכ ם י ד י מ ל ת ה . 1 2 ת י ב ב ף כי כי ה לוג – א י ד ת י ש י א בין ת ור ש ק ת ? ת ו ש ע ל ה צ רו א ל ח ה מ – ם וני מ ה ת ור ש ק ת ) ס ק י מ ו ק לילון ( ע ? ק ל ח ה יז א – ם וני מ ה ת ור ש ק ת ) ס ק י מ ו ק לילון ( ע יר מ א ל ש ם יו ה י – ת רו פ ס ט ס ק ט ם יו - ם יו ה יי ח מ בון ש ח ם י ש ו ע יוני – ע ח י ש ת יו ט מ ת מ ת ידו ח ן – ש וכל וי א וכל, א ן ו ש י . . . ה וכ ב ו – ת י ש י א בין – ת ור ש ק ת ם רוני ס מ לוג ב א י ד ון . . . ש ון, לי ש לי יוני ע ט ס ק ט ח לי צ ה א ל ש ך ל מ ון ה ש לי י – ת רו פ ס ט ס ק ט ם ע ור פ י ס ת ו ש ד ח ם ילי מ יוני ע ילון – מ טו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר