עמוד:יג

ה יד ח י ה ם ש וכן ת ח י ש ה ם ול ע ו ה וג ס ה וני ש ל ע יד ה בנ ה י ע ו צ י ב ם ל ו ע ב ם י ד ל י ון ! ש י, לך לי מ א ס לוג – א די ת י ש י א בין - ת ור ש ק ת ם צ ע ם ש ני פ ל ה וו ה ריך ב צ - . . . ש ר, כ ש א ן : כ מ ל ז ש ור ש י ק ת ילו מ - ם ילי מ ר צ ו א ת ב ח ר ה - בין ת רו צ ק ת יו מ יו מ יו ת ו ח י ש ין ב ה ל ם י ל וג ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה 1 . . ה ת לכי ם רי ב ח ין ב ו ה ח פ ש מ ני ב . ת ונו ש ת ו ח י ש ר בין ש ק ה ת א ין ב ה ל ם י ל וג ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה 2 . ה ונ ש א י ה ה ע ש ה ם ול ע ב ם וני ש ת ו מ ו ק מ ב ש ינו ב י ם ידי מ ל ת ה 3 . . ה ונ ש א י ה ה ונ ע ה ו . ת ונו מ ת מ ע יד מ ו ק י ס י ם ידי מ ל ת ה 4 . . ט ס ק ט ב ש ור פ מ ע יד מ רו ת א י ם ידי מ ל ת ה 5 . ל ע ם וי ס מ ם ו ק מ ב ייל ט ל ם ה ל ש ה פ ד ע ה ה ל ע בו ת יכ ם ידי מ ל ת ה 6 . . ם יי ש י א ה ם ה י ת ונו צ ו ור א ר ק ש ע ד י מ י פ ת יו ה בר ול ד ת ו צ בין לר ל ד ב ה ה ת א ר ו ש ק ה ת א ינו ב י ם ידי מ ל ת ה 7 . . ה מ ר ב ריך ד צ ורן א י ת י פ ל ע ת ונו מ ת ו ה ויז ה פ ל ע ב ת ונו מ ת רו א ת י ם ידי מ ל ת ה 8 . . ה פ ל ע ב ת א ם לי ש ה ריך ול צ ל ע ו פ ה ת א ת ו ט ה ל ם י ל וג ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה 9 . לוז . ק ב ה נכונ ה ה יי ט נ ה ה מ דו ה מ ו ה ונ ש ה מ ב ו ת ולכ ת ו ה ז ל ם וגלי ס מ יו ה י ם י ד י מ ל ת ה . 1 0 . ם ול ע ב ם וני ש ת ו מ ו ק מ בין ר ש א ור כ ש י ק ה ת יל מ ת זר ע ן ב מ ז ל ש ר ש ק יבינו ם י ד י מ ל ת ה . 1 1 . ה ב י ס ן ו מ רי ז ש ק ין ב ה ל ם וגלי ס מ יו ה וי ול א ש ל ם י צ יו רו ה ש ת ירו מ א ו א ת לו א ש ו ב ת יכ ם י ד י מ ל ת ה . 1 2 . ם י ט ס ק ט ב ם ה לי ע ו א ר ק ש ם י ד גיד ליל ה ל ו א ? ם ול ע ב יו ש כ ע ה ור ק ה מ לוג – א די ת י ש י א בין - ת ור ש ק ת ד לנ ס י א מ לדור ה ונולוג – מ ת י ש י א בין - ת ור ש ק ת ד לנ ס י א ב ף ור ח ה ר צ ק יוני ע ט ס ק ט ן פ י מ ו ק י ק א ונולוג – מ ת י ש י א בין - ת ור ש ק ת יו ק ו ט מ ת ונו מ ת י – ת זו ח ט ס ק ט ם וני מ ה ת ור ש ק ת ם ריכי צ ם ה ה מ ? ם י צ רו ם ה ה מ ו ע מ ש נ ה ת בנ ה – ם רי צ ק ם ונולוגי מ ת י ש י א בין - ת ור ש ק ת ה ח פ ש מ ה ם ע יול ט י – ת רו פ ס ט ס ק ט ם יו - ם יו ה יי ח מ ה י ל ר ט ס ו א מ ילי מ א ונולוג – מ ת י ש י א בין - ת ור ש ק ת ת ו ש ד ח ם ילי מ יוני ע ון – ל י מ ם ל ו ע ב ם י מ ה ם ני דליי ש ב ה ש ע מ י – ת רו פ ס ט ס ק ט ם ע ור פ י ס ם כי פ ה - ה ול ע פ ת ו מ ש ל ו ע ו פ ת ו מ ש ין ב ור ש י ק - ל ע ו פ ם ש / יכול + ה צ ב / רו ה ו א ל ע ה זר ח - ל ע ו פ ם ש ריך + צ - ם ילי מ ת ו ח פ ש מ ל ע ה זר ח - ם ילי מ ר צ ו א ת ב ח ר ה - . ם ע ור פ י ס ין ב ה ול א רו ק ל ם י ל וג ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה 1 . ור פ י ס מ ע מ ת ש מ ו ש ור פ מ ע יד מ ר ת א ל ם י ל וג ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה . 2 . ם ע ור . פ י ס ב ם כי פ ה ת רו זוגו ת א י ם ידי מ ל ת ה 3 . ת י ש א ר ה ת ו מ ד ה ל ש ה יר ח ב ה ל ע ם ת ע ד ת א ו ע י ב י ם ידי מ ל ת ה 4 . . ם ע ה ור פ י ס ב ם גלגלי ל ע ם י מ – יוני ע ט ס ק ט ת ו ש ח ר ת ה ל ע ח דיוו ם ול ע ב ת ור צ ב יוני ע ט ס ק ט ם י מ ם זי ב בז מ א ל – ם וני מ ה ת ור ש ק ת ) ס ק י מ ו ק לילון ( ע יי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר