עמוד:יא

ה ד י ח י ה ם ש וכן ת ח י ש ה ם ול ע ו ה וג ס ה וני ש ל ה ע יד ה ה בנ ה י ע ו צ בי ם רי ב ח ם ע ף ו ע ל – י ת רו פ ס ט ס ק ט ם ע ור פ י ס . ם ע ור פ י ס ו ויבינו א ר ק י ם ידי מ ל ת ה 6 . י פ ל ע י ת ליל ע ף צ ר ב ון ת נ ע ד רגנו י א ו וי ה יז ם ידי מ ל ת ה 7 . ור . פ י ס . ם ע ור פ י ס מ ע מ ת ש מ ה יון ע ינו ר ב י ם ידי מ ל ת ה 8 . ת ו ש ד ח ם ילי מ יוני ע – ילון מ ת ו ע ס מ ם רי פ ס ב ת ונו מ ת ב ם י א ור ק י – ת זו ח ט ס ק ט ם וני מ ה ת ור ש ק ת יד ח י ב ם רי א ת ו ם צ ע ת ו מ ש ת יי ט ה ל ע ה זר ח - . ם י ב ובר מ ור ב, ל, ש י ק ה ת יו ת ו א ל ע ה זר ח - י . . . . ת ע ד ל – ת י ש י א ה ע ד ת ע ב ה י ט פ ש מ ל ע ה זר ח - לך . . . ) ש י, ל ש יד ( ח י ב ל" ש " ה יל מ ה ת יי ט ה ל ע ה זר ח - . . . ) ם לכ ש לנו, ש ( ם י ב בר " ל ש " ה יל מ ה ת יי ט ה - יד ( לי, לך . . . ) ח י ב "ל" ס ח י ה ת ל י מ ת יי ט ה ל ע ה זר ח - . . . ) ם ( לנו, לכ ם י ב בר "ל" ס ח י ה ת יל מ ת יי ט ה - ם ילי מ ת ו ח פ ש מ ל ע ה זר ח - ם י ל י מ ר צ ו א ת ב ח ר ה - י פ ל ע ת ונו מ ת ו ה ול ויז ק ב ת ונו מ ת רו א ת י ם ידי מ ל ת ה 1 . . ה פ ל ע ורן ב א ת ם י ק ס ו ע ה ם רי צ ק ם יוניי ע ם י ט ס ק ט ו ויבינו א ר ק י ם ידי מ ל ת ה 2 . . ת וכרו מ ת רו פ ס ת ירו צ י ב יוני . ע ט ס ק ט מ ש ור פ מ ע ד י מ רו ת א י ם ידי מ ל ת ה 3 . ל ע י ע ד י מ ט ס ק ט ילולי ( מ ע יד מ ין ב רו ש ק י ם ידי מ ל ת ה 4 . ) . ם רי פ ס ה ת י ( כריכו ת זו ח ע ד י מ ל ) ם רי פ ס ) . ם רגו ת ( ת י ב ער ב ו ת רי ב ע ב ת ו ח א ה ל י מ ו ה יז ם ידי מ ל ת ה 5 . בר . ע ן מ לז ה וו ה ן מ ז מ ה ק ס פ ו ב ת כ ש י ם ידי מ ל ת ה 6 . ם לי ע פ , ם צ ע ת ו מ ש ין ב יל ד ב ה ל ם י ל וג ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה 7 . . ם רי א ת ו ל, ס ח י ה ת ילו מ ת א ם לי ש ה ל ם י ל וג ס מ יו ה י ם ידי מ ל ת ה 8 . . ט ס ק ט ב ם וברבי ד י ח בי ה י ט ה ב ל ש , ת א ם יוניי ע ם י ט ס ק ט ה ש לו ש בין ה י צ גר ט ינ א ו ע צ ב י ם ידי מ ל ת ה 9 . ר . ת יו ב ק י ח צ מ ה ר ו ת יו ב יד ח פ מ ה – ם ת ע ד ת א וו ח וי ם רי צ ק ליו א ע ס מ ה ל ע ה ק ס פ ב ו ת כ ל ם וגלי ס מ יו ה י ם י ד י מ ל ת ה . 1 0 . ת א צ ל ם י צ רו ם ה יר . ש מ ע מ ת ש מ יון ע יבינו ר ם י ד י מ ל ת ה . 1 1 יר . ש ה מ ת ורו ש ו מ רג ת י ם י ד י מ ל ת ה . 1 2 ם ל ו ע ב ת ו ע ס מ ר צ ק יוני ע ט ס ק ט ר ב לי גו ת ו ע ס מ ר צ ק יוני ע ט ס ק ט ם רי פ ס ל ש ת כריכו י - ת זו ח ט ס ק ת ט רו פ ס ד א ב ינד ס ת ו ע ס מ ר צ ק יוני ע ט ס ק ט ם י ב ע ס מ ה - י ת רו פ ס ט ס ק ט יון מ ד ה מ ה רי א ד ו ד ת ו א ק ת פ ר ה ה ני מ רו ת ו ב ר ע ב ר צ ק יוני ע ט ס ק ט ד ו א מ ן ט ק ם ול ע ה ז - י ת רו פ ס ט ס ק יר ט ש ת ו ש ד ח ם ילי מ יוני ע – ילון מ יי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר