עמוד:154

154 يشتاقמִתְגַעְגֵעַ, לְהִתְגַעְגֵעַ يجادلמִתְוַוכֵּחַ, לְהִתְוַוכֵּחַ حلو، حلوةמָתוֹק, מְתוּקָה يشبكמִתְחַבֵּר, לְהִתְחַבֵּר يبدأמַתְחִיל, לְהַתְחִיל تحتמִתַחַת ל . . . متىמָתַי يلبسמִתְלַבֵּש, לְהִתְלַבֵּש يتصرّفמִתְנַהֵג, לְהִתְנַהֵג مركز جماهير يّמַתְנָ"ס يستيقظמִתְעוֹרֵר, לְהִתְעוֹרֵר يستحمّמִתְקַלֵחַ, לְהִתְקַלֵחַ يقتربמִתְקָרֵב, לְהִתְקָרֵב يتّصلמִתְקַשֵר, לְהִתְקַשֵר مترجم كتابيّמְתַרְגֵם ينفعلמִתְרַגֵש, לְהִתְרַגֵש נ يُذهَلנִבְהָל, לְהִיבָּהֵל ضدّנֶגֶד ينتهيנִגְמָר, לְהִיגָמֵר عازفנַגָן رائع، رائعةנֶהֱדָר, נֶהֱדֶרֶת يستمتعנֶהֱנֶה, לֵיהָנוֹת يلمسנוֹגֵעַ, לָגַעַת يسافرנוֹסֵעַ, לִנְסוֹעַ يسقطנוֹפֵל, לִיפּוֹל يُعطيנוֹתֵן, לָתֵת جدولנַחַל ظريف، ظريفةנֶחְמָד, נֶחְמָדָה صحيحנָכוֹן يدخلנִכְנָס, לְהִיכָּנֵס يُكتَبנִכְתָב, לְהִיכָּתֵב قصير، قصيرةנָמוּךְ, נְמוּכָה نملةנְמָלָה يوجدנִמְצָא نمرנָמֵר لطيف، لطيفةנָעִים, נְעִימָה يختَفيנֶעֱלָם, לְהֵיעָלֵם يلتقيנִפְגָש, לְהִיפָּגֵש نقطةנְקוּדָה يبدوנִרְאֶה ينامנִרְדָם, לְהֵירָדֵם ينكسرנִשְבָּר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר