עמוד:156

156 י قديم، قديمةיָשָן, יְשָׁנָה כ عندماכַּאֲשֶר, כְּשֶ . . . ثقيل، ثقيلةכָּבֵד, כְּבֵדָה כְּלִי נְגִינָה, آلة عزف، כְּלֵי נְגִינָה آلات عزف ל وحديלְבַד إلى الأسفلלְמַטָה إلى الأعلىלְמַעְלָה מ في وقت متأخّرמְאוּחָר يُصدّقמַאֲמִין, לְהַאֲמִין يهدرמְבַזְבֵּז, לְבַזְבֵּז يز ورמְבַקֵר, לְבַקֵר يلفّמְגַלְגֵל, לְגַלְגֵל مذهل، مذهلةמַדְהִים, מַדְהִימָה يُشعلמַדְלִיק, לְהַדְלִיק موسيقىמוּזִיקָה مستعدّ، مستعدّةמוּכָן, מוּכָנָה يُخرِجמוֹצִיא, לְהוֹצִיא باكرًاמוּקְדָם مزبلة، مزابلמִזְבָּלָה, מִזְבָּלוֹת يذكُرמַזְכִּיר, לְהַזְכִּיר حظّמַזָל يُمسكמַחְזִיק, לְהַחְזִיק يُعيدמַחֲזִיר, לְהַחְזִיר يبتسمמְחַיֵיךְ, לְחַיֵיךְ معسكر، معسكراتמַחֲנֶה ( ז' ) , מַחֲנוֹת يُنقّطמְטַפְטֵף, לְטַפְטֵף يعالجמְטַפֵּל, לְטַפֵּל ماكينة, ماكيناتמְכוֹנָה, מְכוֹנוֹת يُدخِلמַכְנִיס, לְהַכְנִיס مليء، مليئةמָלֵא, מְלֵאָה مالِح، مالِحةמָלוּחַ, מְלוּחָה فندق، فنادقמָלוֹן ( ז' ) , מְלוֹנוֹת يملأמְמַלֵא, לְמַלֵא مملكة، ممالكמַמְלָכָה, מַמְלָכוֹת يختر عמַמְצִיא, לְהַמְצִיא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר