עמוד:200

EXERCISE B2 , 147 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE . New Words Translate the words below. Use the Glossary to help you תרגמו את המילים שלמטה. היעזרו במילון שבסוף הספר. ترجموا الكلمات الواردة أدناه. استعينوا بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. musical . 8 common . 1 נפוץ / شائع native . 9 dozen . 2 ) pipe )bagpipes, bamboo pipes . 10 flute . 3 ) sound )n . 11 folk . 4 ) squeeze )v . 12 instrument . 5 traditional . 13 join together . 6 length . 7 Sky High Challenge Write two New Words from the list above in each group below. . Then think of at least one more word to add to each group ? & Kinds of Music Musical Instruments Kinds of Music folk 200


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר