עמוד:118

EXERCISE B2 , 96 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE . New Words Translate the words below. Use the Glossary for help תרגמו את המילים שלמטה. היעזרו במילון שבסוף הספר. ترجموا الكلمات الواردة أدناه. استعينوا بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. at last . 1 look like . 10 לבסוף / في النهاية، أخيرًا beans . 2 nearly . 11 completely . 3 office . 12 ) cough )v . 4 pass )v) . 13 )not) even . 5 search )v) . 14 ever since . 6 sneeze )v) . 15 gather . 7 thirsty . 16 ) land )n . 8 unhappy . 17 look after . 9 Sky High Challenge Complete the sentences about yourself. Pay attention to the words in bold. . I feel unhappy when . 1 . Ialways sneeze when . 2 . I look like . 3 . I , When I’m thirsty . 4 118


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר