עמוד:116

One Word, Two Meanings F . Match the words in A to their meanings in B התאימו את המילים ב- A לפירושים שלהן ב- B . لائموا الكلمات الواردة في A لمعانيها في B . AB שדה, תחום / حقل، مجال . bat a . 1 1 מחבט, עטלף / مِضرَب، وطواط . field b . 2 קל, בהיר / خفيف، فاتح اللون . letter c . 3 רצפה, קומה / أرضية، طابق . light d . 4 אות, מכתב / حرف، رسالة . floor e . 5 G Write the correct meaning of the word in bold in each sentence. Use the Glossary . to help you כתבו את פירוש המילה המודגשת בכל משפט. היעזרו במילון שבסוף הספר. اكتبوا معنى الكلمة المشدّدة في كل جملة. استعينوا بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. ורד / ورد . My favorite flower is a rose . a . 1 עלו / ارتفعت . The water rose quickly . b . letters 74 The Cambodian alphabet )Khmer) has . a . 2 Today, instead of letters we send emails. . b You turn right to get to the theater. . a . 3 . Another word for right is correct . b . Don’t forget to turn off the light . a . 4 It weighs only two kilos. . My new bike is very light . b What date is the exam? . a . 5 I have got a date tree in my garden. . b H Translate the two meanings of the words in bold. Then write a sentence for each meaning. Use the Glossary to help you. רצפה / أرضية קומה / طابق . b . floor a . 1 . I live on the first floor of a tall building . a . My glass fell on the floor . b . b . fan a . 2 . a b. . b . bright a . 3 . a b. 116


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר