עמוד:100

Word Power EXERCISE E , 78 AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE A . Write each word below next to its meaning. Then find the words in the puzzle כתבו כל מילה מהמילים שלמטה ליד הפירוש שלה. לאחר מכן, מצאו את המילים בתפזורת. اكتبوا كل كلمة من الكلمات الواردة أدناه بجانب معناها، ثم جدوا الكلمات في لغز الكلمات المبعثرة. fill rice terrible water well program last sound sound להישמע / يبدو، يُسْمَع . 1 FHIRLASTF נורא / مروع، فظيع . 2 IJSNOEFCS להשקות / يسقي، يروي . 3 LPROGRAMO באר / بئر . 4 LDADGEWRU תוכנית / برنامج . 5 RSMHEAEIN אורז / أرز . 6 WATERILCD למלא / يعبئ . 7 TERRIBLER להימשך / يستغرق . 8 B Write T )true) or F )false) for each sentence. Pay attention to the words in bold. 1 כתבו T ) true = נכון) או F ) false = לא נכון) ביחס לכל משפט. שימו לב למילים המודגשות. اكتبوا T ) true = صحيح) أو F ) false = غير صحيح) بالنسبة لكل جملة. انتبهوا إلى الكلمات المشدّدة. F Terrible means very good. . 1 . You can listen to a radio program . 2 The area around the Dead Sea has lots of trees and flowers. . 3 Rice is a popular food. . 4 The sun can water the fields. . 5 Dogs must have plenty of exercise. . 6 People fill swimming pools with water. . 7 Floods can cover the streets of a city. . 8 . Correct the false sentences in exercise B1 2 תקנו את המשפטים הלא נכונים בתרגיל B1 . صحّحوا الجمل غير الصحيحة الواردة في تمرين B1 . . Terrible means very bad . 1 C . Complete the sentences with the words below. There are three extra words 1 ricelastsoundsprogram wait forareamy pleasureterrible rice . For dinner, there was chicken, corn and . 1 . I’m happy to help you. It’s . 2 Your idea interesting. Please tell us more. . 3 I need more time, but you don’t have to me. . 4 The Galilee is an in the north of Israel. . 5 100


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר