מתוך:  > Sky High Workbook > 2 Spotlight

עמוד:58

Grammar Future with will EXERCISE A , 48 AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE A Complete the predictions below. Write sentences with will or won’t and the the predictions that are already true. ) 3 ) words below. Then tick השלימו את התחזיות שלמטה. כתבו משפטים עם will או won’t ועם המילים שלמטה. לאחר מכן, סמנו ב- 3 את התחזיות שהתגלו כנכונות. أكملوا التنبّؤات الواردة أدناه. أكتبوا جملاً تحتوي على will أو won’t وعلى الكلمات الواردة أدناه، ثم ضعوا 3 بجانب التنبّؤات التي تحقّقت. 3 . in their bags / phones / carry / people . 1 . People will carry phones in their bags on other planets / live / people . 2 wild animals / protect / people . 3 people’s homes / clean / robots . 4 CDs / not buy / people . 5 solar energy / use / people . 6 all the work / do / robots / because / jobs / not have / people . 7 B some questions. (, עתידן / عالِم المستقبل ) Jim wants to ask Dr. Simon, a futurologist 1 . Complete Jim’s questions using the future with will and the verbs in brackets ג’ים רוצה לשאול את ד”ר סיימון, עתידן, מספר שאלות. השלימו את השאלות של ג’ים. השתמשו בזמן עתיד עם will ועם הפעלים שבסוגריים. يريد جيم أن يطرح على الدكتور سايمون، عالِم المستقبل، بعض الأسئلة. أكملوا أسئلة جيم. استعملوا صيغة المستقبل مع will والأفعال الواردة بين القوسين. JIM' S QUESTIONS Will work ? robots )work) in restaurants in the future . 1 How robots )help) . 2 ? old people How our diet . 3 ? )change) in the future food prices . 4 ? )go up) in the future space travel . 5 ? )become) more popular in the future 58


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר