מתוך:  > Sky High Workbook > 2 Spotlight

עמוד:67

2 UNIT Grammar Future with be going to P EXERCISE B , 57 AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE A R T A 2 . the sentences that are true for you ) 3 ) Circle the correct answer. Then tick הקיפו את התשובה הנכונה. לאחר מכן, סמנו ב- 3 את המשפטים הנכונים לגביכם. أحيطوا بدائرة الإجابة الصحيحة، ثم ضعوا 3 بجانب الجمل الصحيحة بالنسبة لكم. are going to talk to my friend this evening. / I am going to . 1 . are going to buy a new car / My parents is going to . 2 is going to give me a good grade. / My teacher am going to . 3 is not going to eat candy anymore. / I am not going to . 4 aren’t going to move to London. / My neighbors isn’t going to . 5 aren’t going to help me with my / My friend isn’t going to . 6 homework tomorrow. B Write at least two positive and at least two negative sentences using the words . in the chart below כתבו לפחות שני משפטים בחיוב ולפחות שניים בשלילה. השתמשו במילים שבטבלה למטה. أكتبوا جملتين مثبتتين على الأقلّوجملتين منفيتين على الأقلّ. استعملوا الكلمات الواردة في الجدول أدناه. I soon.my birthdaycreate amYou tonight.the movietravel am notWe tomorrow.a new websitecelebrate going tois not )isn’t)She next week.in the seahike areMy friends next summer.to Londonenjoy are not )aren’t)He next year.in the desertswim They Positive sentences I am going to celebrate my birthday next week. Negative sentences 67


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר