מתוך:  > Sky High Workbook > 1 Sky High

עמוד:40

C Translate the words below. 1 עצה / نصيحة . 1 אצבע / أصبع . 7 advice כבד / ثقيل . 2 לחלק / يقسّم . 8 לפתור / يحلّ . 3 מוזר / غريب . 9 קרח / جليد . 4 לבדוק / يفحص . 10 דביק / لزج . 5 להגיע / يصل . 11 ענן / سحابة، غيمة . 6 נעים, מהנה / ممتع، مريح . 12 . Write each word from exercise C1 in the correct column of the chart below 2 Nouns Verbs Adjectives advice D Circle the correct opposite for the word in bold. high cold famous low . 1 heavy light hot curly . 2 dry strange wet special . 3 west warm pleasant east . 4 Grammar Present Simple E Circle the correct answer. . every morning :00 7 gets on the bus at / He get . 1 doesn’t like windy weather. / She don’t like . 2 spends a lot of time playing computer games. / They spend . 3 doesn’t snow in the summer. / It don’t snow . 4 watches the news every evening. / Susan watch . 5 doesn’t climb trees. / Dogs don’t climb . 6 . rides our bikes to school / We usually ride . 7 fixes everything in the house. / James fix . 8 40


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר