מתוך:  > Sky High Workbook > 1 Sky High

עמוד:24

Wh- Questions A . Complete the questions with the Wh- words below. The answers are in brackets השלימו את השאלות עם מילות ה- Wh שלמטה. התשובות נמצאות בסוגריים. أكملوا الأسئلة بكلمات - Wh الواردة أدناه. الإجابات واردة بين القوسين. what when how who where why Where ) does Alexander live? )In Athens. . 1 ) . :00 4 does the movie start? )At . 2 ) does Nick get to school? )By bus. . 3 ) do you usually eat lunch with? )Keren and Ann. . 4 ) do I need to pack for the hike? )A water bottle and a hat. . 5 ) do you study? )At the library. . 6 ) do you need a new phone? )Because I lost my phone. . 7 B Complete the questions with the correct form of the verbs in brackets. does make Why Talia always )make) so much noise? . 1 ? What you usually )eat) for lunch . 2 ? Where Adam usually )meet) his friends . 3 ? When they usually )leave) home . 4 ? How Lihi usually )get) to school . 5 ? Who you )call) every day . 6 C . Write Wh- questions. The answers are underlined ? do you usually hang out with your friends Wh ere . 1 I usually hang out with my friends at the mall. When . 2 . :00 7 They eat dinner at What . 3 Tom buys a sandwich every morning. Why . 4 . Miriam always leaves home early because she doesn’t want to be late for work Who . 5 I want to invite the whole class to the party. Sky High Challenge Imagine you are going to a new school. What would you like to . know before school begins? Write at least three Wh- questions 24


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר