מתוך:  > Sky High Workbook > 1 Sky High

עמוד:7

1 UNIT P EXERCISE B2 , 10 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE A R T 1 . New Words Translate the words below. Use the Glossary for help תרגמו את המילים שלמטה. היעזרו במילון שבסוף הספר. ترجموا الكلمات الواردة أدناه. استعينوا بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. coat . kind of1 . snow )n)12 . 23 מעיל / معطف ) cover )n . 2 luckily . stay13 . 24 make plans . 14 surprised . 25 dangerous . 3 outside . temperature15 . 26 degree . 4 destroy . 5 ) park )n . turn on16 . 27 ) fall )n, v . 6 pleasant . 17 wake up . 28 ) free )adj . put on7 . warm )adj)18 . 29 get on . rain )n, v)8 . wave )n)19 . 30 scarf . weather20 . 31 go fishing . 9 sea . 21 ) wind )n . 32 ) ground )n . 10 heat )n) . 11 shine . 22 Sky High Challenge Write at least three words from the New Words list above that we use to talk about the weather. 7


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר