עמוד:28

شيء صغير وجيد تقرير بقلم : عبير حوا رازي ه ُو َ و َل َد ٌ ع ُم ْر ُہ ُ 10 س َن َوات ٍ و َه ُو َ ي َت َط َو َّع ُ ل ِل ْع َم َل ِ في " ب َي ْت ِ ٱ ل ْم ُس ِن ِّ " في ق َر ْي َت ِه ِ . ا َل ْم ُت َط َو ِّعون َ ه ُم ْ أ َو ْلاد ٌ و َبال ِغون َ ق َر َّروا أ َن ْ ي ُساع ِدوا ٱ ل ْخرين َ م ِن ْ دون ِ م ُقاب ِل ٍ ، أ َي ْ م ِن ْ دون ِ أ َن ْ ي َأ ْخ ُذوا أ َج ْر ًا م ُقاب ِل َ ع َم َل ِه ِم ْ . ي َخ ْتار ُ ٱ لش َّخ ْص ُ ٱ ل ْم ُت َط َو ِّع ُ ٱ ل ْم َكان َ ٱ ل َّذي ي َت َط َو َّع ُ فيه ِ ب ِناء ً ع َلى ما ي َش ْع ُر ُ ل ِذ ٰ ل ِك َ م ِن ْ أ َه َم ِّي َّة ٍ . م ِن َ ٱ لن ّاس ِ م َن ْ ي ُق َد ِّم ُ م ُساع َد َت َه ُ ل ِش َخ ْص ٍ أ َو ْ ل ِم ُؤ َس َّس َة ٍ أ َو ْ ل ِل ْح َي َوانات ِ . س َأ َل ْنا رازي ع ِد َّة َ أ َس ْئ ِل َة ٍ ح َو ْل َ ٱ لت َّط َو ُّع : ِ رسم توضيحي : O agl 8181 / S kcotsrettuh . moc

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר