עמוד:17

חצי סעיף צעדים כדי ה שווים להסיק הוא כדי סעיף שגודל להגיע אתגר הצעד מ - . השבר 0 ל - 1 2 הגמד המתאים . על התלמידים בישר לשנת זה הוא להסתמך השנייה 1 4 אחרי על הידע 0 הוא הקודם , 1 2 כלומר ששני נדרשים רבעים שני הם בדוגמה שבפעילות 7 קטע היחידה מחולק ל - 5 חלקים שווים , ולכן גודל המרווח בין כל שתי שנתות הוא , 1 5 או במילים אחרות גודל הצעד של הגמד הוא . 1 5 הענק מתקדם עד המספר השלם הקרוב ביותר לפרח , אך בלי לעבור אותו , במקרה הזה עד המספר . 3 הגמד ממשיך משם בשני צעדים של . 1 5 לכן המספר המתאים לפרח הוא . 3 2 5 בפעילות הזאת כדאי להקפיד על ציור הצעדים של הענק ושל הגמד כדי להמחיש את המשמעות של כל רכיב בתוך המספר המעורב המתאים . יוצא מן הכלל עמוד – 29 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 104 – 95 ) פעילויות 14 – 12 עוסקות בישרי מספרים המסורטטים על רשת משבצות . מטרת הפעילות היא לחזק את ההבנה שמיקום השבר תלוי באורך קטע היחידה , ושאורך קטע היחידה יכול להיקבע באופן שרירותי . רקע המשבצות יכול לעזור לתלמידים לחלק את קטע היחידה לחלקים שווים בהתאם לשבר שהם מתבקשים לסמן על הישר . הצעה לפעילות פתיחה לנושא א . מבקשים מהתלמידים לסרטט במחברת שני ישרי מספרים שלכל אחד מהם קטע יחידה באורך אחר . עליהם לתכנן את הישרים כך : שהנקודות 2 , 1 , 0 ו - 3 יהיו מסומנות על קווי המשבצות . שיהיה אפשר לסמן על קווי המשבצות שברים שהמכנה שלהם הוא . 3 ב . מבקשים מהתלמידים לסמן על הישר שתכננו את המספרים 1 1 3 2 3 ו - 8 3 ג . מקיימים דיון : כמה משבצות יש בין המספרים השלמים בסרטוטים ? מה יכול להיות מספר המשבצות לאורך קטע היחידה של ישר אם רוצים לסמן עליו שברים שהמכנה שלהם הוא ? 3 באילו מהישרים שתכננתם אפשר לסמן על קווי המשבצות גם שברים שהמכנה שלהם הוא ? 6 כמה משבצות יש בין שני מספרים שלמים בישרים האלה ? ד . מבקשים מהתלמידים לסרטט במחברת ישר שאורך קטע היחידה בו הוא 18 משבצות ולסמן עליו את השברים 1 6 2 3 1 9 ה . מקיימים דיון : היכן סימנתם כל אחד מהשברים ? מדוע ? אילו מספרים נוספים אפשר לסמן על הישרים שסרטטם ? ( אפשר כמובן לסרטט על הישרים שברים נוספים שהמכנים שלהם הם 6 , 3 או . 9 כמו כן אפשר לסרטט על הישר שברים שהמכנים שלהם הם 2 או . ( 18

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר