עמוד:62

כּיתה - כּיתוֹת שנה - שנים الكلمة כּית ָ ה هي كلمة بصيغة المفرد المؤن ث - כּיתה גדוֹלה، وبالجم ع - כּיתוֹת גדוֹלוֹת . تنتهي الكلمة כּיתוֹת ب ـ וֹת . الكثير من الكلمات باللغة العبرية تنتهي ب ـ וֹת . كذلك الكلمة ש ָ נ ָה هي كلمة بصيغة المفرد المؤن ث - ש ָ נ ָה ח ֲד ָש ָ ה، وبصيغة الجم ع ש ָ נים חדשוֹת . الكلمة ש ָ נים تنتهي ب ـ ים . هنا ك كلمات باللغة العبرية بصيغة المؤن ث ، وتنتهي بصيغة الجم ع ب ـ ים . . 8 כּל המילים שלפניכם הן ממין נקבה . מתחוּ קו בּין המילה בּיחיד למילה בּרבּים . جميع الكلمات التالية هي بصيغة المؤنث . صل و ا بخط بين الكلمة بصيغة المفرد والكلمة بصيغة الجمع בּ ֵיצ ָה י ְל ָדוֹת ש ָנ ָה עוּגוֹת נ ְמ ָל ָה עוּג ָה בּ ֵיצ ִים חוּלצה מ ִיל ִים ש ָעוֹת נ ְמ ָל ִים יל ְד ָה מ ִיל ָה חוּלצוֹת ש ָנ ִים ש ָע ָה . 9 כּתבוּ את המילים בּמקוֹם המת ְא ִים בּטב ְל ָה . היעזרוּ בּדוּגמה . كتب و ا الكلمات في المكان لمناسب في الجدول . ستعين و ا بالمثال .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר