עמוד:12

אוֹרחים לקיץ מילים ומנגינה : נ ָע ֳמ ִי שׁ ֶמ ֶר א ֶצ ְל ֵנוּ בּ ֶח ָצ ֵר בּ ְצ ֵל ע ֲצ ֵי הזי ִת בּאים בּדרךְ כּלל המוֹן אוֹרחים לקיץ . לכל אחד מהם שׂ ָפ ָה מ ִשׁ ֶל וֹ ו ְד ֶר ֶךְ מ ִשׁ ֶל וֹ להגיד שׁלוֹם . בּן מאיטליה אוֹמר בּוֹנג ' וֹרנ וֹ , בּת מצרפת אוֹמרת בּוֹנז ' וּר , קן מי פּ ָ ן אוֹמר אוֹהי וֹ כּשׁהוּא בּא לביקוּר . הי מהואי אוֹמר אלוֹהה , טניה מבּריטניה אוֹמרת הל וֹ , כּל מי שׁבּא אלינוּ הבּיתה ישׁ ל וֹ שׁלוֹם משׁל וֹ . צבענוּ את הגדר , קצרנוּ את הדשׁא , ילדי כּל העוֹלם יוּכלוּ עכשׁו לגשׁת , ל ִפ ְת ֹח ל ִר ְו ָח ָה את השׁער הירוֹק וּלהביא בּרכה מרחוֹק רחוֹק : ג ' וּניה מקניה תאמר לי ג ' מבּ וֹ , יאן מיון קלימרה יאמר , צ ' ין מסין יאמר ניכאוֹמה ויישׁאר עד מחר . גיל מבּרזיל יאמר בּוֹם דיא , קוֹק וֹ ממרוֹק וֹ יאמר אהלן , והבּרכה שׁהוּא יביא לי היא היפה מכּוּלן . א ֶצ ְל ֵנוּ בּ ֶח ָצ ֵר בּצל אילן פּוֹרח ילדי כּל העוֹלם בּאים להתארח . א ֶצ ְל ֵנוּ בּ ֶח ָצ ֵר ילדי העוֹלם כּוּל וֹ רוֹקדים בּמעגל ואוֹמרים שׁלוֹם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר