עמוד:96

זה הטלה שׁלי ! מ ָה נ ִ שׁ ְ מ ַע ה ַיו ֺם ? / מיכל הניג טוֹלדנ וֹ מדי שׁנה בּאביב מתמלא האויר בּהמוֹן קוֹלוֹת . הדבוֹרים מזמזמוֹת בּמרץ , גוֹזלים בּ וֹקעים וּמציצים , וּבדיר פּוֹעים טלאים שׁרק נוֹלד וּ . ל ָמ ָה ה ַט ְל ָא ִים פּוֹע ִים ? כּ ִ י ה ֵם ר ְע ֵב ִים . כּ ְשׁ ֶ ט ָל ֶה ר ָע ֵב הוּא יוֹנ ֵק ח ָל ָב מ ֵא ִמ ָא שׁ ֶ ל וֹ . כּ ָ ל כּ ִ ב ְ שׂ ָ ה מ ְנ ִיק ָה א ֶת ה ַט ָל ֶה שׁ ֶ ל ָה . א ַף כּ ִ ב ְ שׂ ָ ה לֹא ת ַר ְ שׁ ֶ ה לטלה שׁאינ וֹ שׁלה לינוֹק ממנה . כּכה זה אצל הכּבשׂים . ו ְא ֵי ךְ ה ַ כּ ִ ב ְ שׂ ָ ה יוֹד ַע ַת מ ִיה וּ ה ַט ָל ֶה שׁ ֶ ל ָה ? ל ְפ ִי ה ַג ֹד ֶל שׁ ֶ ל וֹ ? ל ְפ ִי ה ַצ ֶב ַע שׁ ֶ ל וֹ ? לֹא ! ה ַ כּ ִ ב ְ שׂ ָ ה יוֹד ַע ַת מ ִיה וּ ה ַט ָל ֶה שׁ ֶ ל ָה ל ְפ ִי קוֹלוֹת ה ַ פּ ְ ע ִי ָה שׁ ֶ ל וֹ וּל ְפ ִי ה ָר ֵיח ַ שׁ ֶ ל וֹ . ה ַט ָל ֶה מ ְק ַ בּ ֵ ל א ֶת ה ָר ֵיח ַ ה ַמ ְי ֻח ָד שׁ ֶ ל וֹ מ ֵר ֵיח ַ ה ֶח ָל ָב שׁ ֶ ל א ִמ ָא שׁ ֶ ל וֹ . מ ָה קוֹר ֶה ל ְט ָל ֶה שׁ ֶ א ִמ וֹ ח ָל ְת ָה ו ְא ֵין ל ָה ח ָל ָב בּ ָ ע ֲט ִינ ִים ? הוּא נ ִ שׁ ְ א ָר ר ָע ֵב , כּ ִ י א ַף כּ ִ ב ְ שׂ ָ ה א ַח ֶר ֶת לֹא מוּכ ָנ ָה ל ְה ָנ ִיק אוֹת וֹ . בּ ְ מ ִק ְר ֶה כּ ָ ז ֶה מ ְג ַד ְל ֵי הכּבשׂים משׁתמשׁים בּתכסיס מיחד : הם לוֹקחים דלי וחוֹלבים כּבשׂה בּריאה אחת . אחר כּךְ הם שׁוֹפכים את החלב על הטלה שׁאמ וֹ חוֹלה . הם " רוֹחצים " וּמשׁפשׁפים בּחלב את העוֹר שׁל הטלה . א ַח ַר כּ ָךְ נוֹת ְנ ִים ל ַ כּ ִ ב ְ שׂ ָ ה ה ַ בּ ְ ר ִיא ָה ל ְה ָר ִיח ַ א ֶת ה ַט ָל ֶה ה ַמ ָרוּח ַ בּ ֶ ח ָל ָב שׁ ֶ ל ָה . ה ַ כּ ִ ב ְ שׂ ָ ה מ ְר ִיח ָה א ֶת ה ַט ָל ֶה ו ְח וֹשׁ ֶ ב ֶת שׁ ֶ הוּא ה ַט ָל ֶה שׁ ֶ ל ָה , ו ְא ָז ה ִיא נוֹתנת ל וֹ לינוֹק ממנה . ל ִפ ְע ָמ ִים צ ָר ִי ךְ " ל ְס ַד ֵר " כּ ִ ב ְ שׂ ָ ה א ַח ַת כּ ְ ד ֵי ל ְה ַצ ִיל ט ָל ֶה שׁ ֶ ל כּ ִ ב ְ שׂ ָ ה א ַח ֶר ֶת ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר