עמוד:92

דברים שׁכּיף לעשׂוֹת עם סבּא וסבתא מ ָה נ ִ שׁ ְ מ ַע ה ַיו ֺם ? / נ ֶט ַע ס ִילוֹנ ִי כּשׁהייתי ילדה בּליתי את החפ שׁ הגדוֹל אצל סבּא וסבתא שׁלי . סבתא היתה מכינה לי את המאכלים הכי טעימים בּעוֹלם , סבּא היה לוֹקח אוֹתי לבּנק ולמכּלת , ותמיד הוּא הסכּים לקנוֹת לי סכּריה על מקל . סבּא ו ְס ָב ְת ָא ה ִר ְ שׁוּ ל ִי ל ָל ֶכ ֶת ל ִי שׁ ֹ ן מ ְא ֻח ָר , ל ָקוּם מ ֻק ְד ָם ו ְלֹא ל ְצ ַח ְצ ֵח ַ א ֶת ה ַ שׁ ִ נ ַי ִם . כּשׁרציתי ללכת לגן החיוֹת סבּא וסבתא לקח וּ אוֹתי לשׁם , גם אם היינ וּ שׁם רק יוֹם קדם . עם סבּא וסבתא תמיד כּיף . הם מפנקים , הם אוֹהבים בּלי שׁוּם תנאי , כּמעט אף פּ ַ עם לֹא יגיד וּ לי " לֹא " , ולֹא אכ פּ ַ ת להם אם הנכדים מכינים את שׁעוּרי הבּית א וֹ לֹא ואם כּבר הת כּ וֹננ וּ למבחן א וֹ לֹא . הנה כּמה רעיוֹנוֹת לבלוּיים עם סבּא וסבתא : 1 סבתא וסבּא יוֹדעים לדבּר בּשׂפה שׁאיננה עברית ? בּק שׁוּ מהם ללמד אתכם שׁיר , דקלוּם א וֹ מלים נחמדוֹת בּשׂפה הז וֹ . 2 לסבתא וּלסבּא י שׁ בּביתם אל בּ וֹמי תמוּנוֹת ישׁנים ? בּק שׁוּ מהם שׁירא וּ לכם תמוּנוֹת ויספּר וּ לכם על הזמן שׁהם הי וּ ילדים . 3 בּ ַ ק ְ שׁוּ מ ִס ַ בּ ָ א ו ְס ָב ְת ָא ל ְס ַ פּ ֵ ר לכם על ההוֹרים שׁלכם כּשׁהי וּ ילדים בּגילכם : בּאיל וּ משׂחקים שׂחק וּ ? אי ךְ חגג וּ ימי הלדת ? מה ע שׂוּ בּשׁעוֹת אחר הצהרים ? 4 בּק שׁוּ מסבּא וסבתא לקחת אתכם לשׁכוּנה שׁבּה גר וּ בּילדוּתם וּלספּר לכם על החיים שׁלהם שׁם . ע ַל פּ ִ י " ד ְב ָר ִים שׁ ֶכּ ֵ יף ל ַע ֲשׂוֹת ע ִם ס ַ בּ ָ א ו ְס ָב ְת ָא " מ ִת וֹךְ עיניים , גיליון , 2012 . 138 עיבוד : נירה לוין

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר