עמוד:152

ה היידוע ליסמין ישׁ טלפוֹן . הטלפוֹן שׁל יסמין ורוֹד . 1 השׁלימוּ את המשׁ פּ ָ טים . היעזרוּ בּדוּגמה . أكملوا الجمل . استعينوا بالمثال . כּרמי מכין סלט . ה ַס ָל ָטשׁל כּרמי טעים . ליסמין ישׁ אוֹפנים . שׁל יסמין קטנים ואדוּמים . אדם בּוֹנה רוֹבּוֹט . שׁל אדם הוֹלךְ ושׁר . שׂרה כּוֹתבת סיפּוּרים . שׁל שׂרה מצחיקים . לסבתא ישׁ כּלב . שׁל סבתא לבן . 2 כּתבוּ שׁלוֹשׁה משׁ פּ ָ טים . היעזרוּ בּדוּגמה . اكتبوا ثلاث جمل . استعينوا بالمثال . ה ַט ֵל ֵפוֹן ה ַמ ִשׁ ְק ָפ ַים ה ָא ַר ְנ ָב ה ַכּ ַדוּר ְס ַל ה ַשׂ ִמ ְל ָה שׁ ֶל י ַס ְמ ִין הרוֹפא שׂ ָר ָ ה א ֲמ ִיר ָ ה א ָד ָם בּ ַ ת ִיק על השׁוּלחן בּ ַבּ ַ י ִת בּ ַ כּ ִית ָה בּ ָ א ָרוֹן הט ֵלפ וֹ ן שֶׁ ל י ַסמין בַּ ת ִיק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר