עמוד:102

מקורות וזכויות אנו מודי לאנשי ולמוסדות אשר נתנו לנו את רשו ת להשתמש בתמונות , באיורי , בשירי ובקטעי . We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their material in this book . תמונות ריש ו התמונות והאיורי × נעשה על 0 פי סדר הופע ת בספר . יחידה : 1 לחיות יחד בחברה עמ ' 9 ימ י למטה COREL – עמ ' 9 שמאל למעלה COREL 0 עמ ' 9 שמאל למטה 0 אופירה גל עמ ' 10 ימ י 0 אופירה גל עמ ' 10 שמאל 0 אילת הלפר © עמ ' 11 שמאל 0 זאב רדו ב , ירושל י עמ ' 11 ימ י COREL – עמ ' 11 אמצע 0 אופירה גל עמ ' – 16 יעקב ד ו עמ ' 17 שמאל למעלה 0 אופירה גל עמ ' 17 ימ י למעלה 0 גלית בר ק עמ ' 17 שמאל למטה 0 רלה שלו עמ ' 17 ימ י למטה – עאהד סעדי עמ ' 0 18 מתי שחר עמ ' 0 23 נע הר 0 צבי עמ ' 0 27 רשות הדואר , השירות הבולאי עמ ' – 30 אופירה גל עמ ' 0 35 אריה מוסקוב י ) מ . אריה ( , תל אביב עמ ' 38 ימי 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : אבי אוחיו עמ ' 38 שמאל 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : עמוס ב גרש ו יחידה : 2 סביבה – מקו שחיי בו עמ ' 0 46 דובי טל , מוני הרמתי – אלבטרוס עמ ' 0 48049 אופירה גל עמ ' 0 50051 אופירה גל עמ ' 0 52 נעמי פיי עמ ' 53 ימ י למעלה – נעמי פי י עמ ' 53 שמאל למטה 0 אילת הלפר © עמ ' 54 ימ י 0 אילת הלפר © עמ ' 54 שמאל 0 אופירה גל עמ ' 54 למטה 0 מעי שוור • עמ ' 0 55 אילת הלפר עמ ' 57 ימ י למעלה 0 באדיבות א ג גני × ונו , עיריית חול ו עמ ' 57 שמאל למעלה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : מרק הי מ עמ ' 57 למטה 0 דבורה גרודה עמ ' 0 59 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : דור ו הורוב י עמ ' 60 שמאל תחת ו 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : עמוס ב גרש ו עמ ' 60 ימ י תחת ו 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : יעקב סער עמ ' 60 ימ י למעלה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושלי . ציל ו : יעקב סער עמ ' 60 שמאל למעלה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומי , ירושל י . ציל ו : יעקב ג פ עמ ' 61 ימ י – לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י עמ ' 61 שמאל 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : משה מילנר עמ ' 67 למעלה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : משה מילנר עמ ' 67 שמאל למטה 0 באדיבות החברה להגנת הטבע ואמניר תעשיות מיחזור יחידה : 3 מדינת ישראל – המולדת שלנו עמ ' 680690 תמונות הקולאז ' : לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י עמ ' 0 70 בית התפוצות , ארכיו © התצלומי × . באדיבות חיה גלאי , תל אביב עמ ' 0 71 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . צל : אריק מטס ו . באדיבות אמרי ק קולוני עמ ' – 72 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י עמ ' 73 למעלה – לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י עמ ' 73 למטה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . באדיבות אמרי ק קולוני עמ ' 0 74 נילי ועקני © עמ ' 75 אמצע 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : הנס פ י כל יתר התמונות בעמ ' – 75 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : זול ט קלוגר עמ ' 76 ימ י למעלה 0 הארכי ו הציוני המרכזי , ירושלי עמ ' 76 ימ י למטה 0 הוצאת ספר י אריאל , ירושל י עמ ' 77 ימ י למעלה 0 הארכי ו הציוני המרכזי , ירושל י עמ ' 77 שמאל למעלה – הארכיו הציוני המרכזי , ירושל י . ציל ו : שויג עמ ' 77 ימ י למטה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : זול ט קלוגר עמ ' 77 שמאל למטה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : זול ט קלוגר עמ ' 78 למעלה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י עמ ' 78 אמצע 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : זולט קלוגר עמ ' 78 למטה 0 הארכי ו הציוני המרכזי , ירושל י עמ ' 79 ימי למעלה – ארכיו הצילומ י של קק " ל עמ ' 79 שמאל למעלה 0 או ס מוזיא ו ראשו לציו עמ ' 79 אמצע 0 הארכיו הציוני המרכזי , ירושל י עמ ' 79 שמאל למטה 0 או ס דוד טרטקובר , תל אביב . ציל ו : מוזיא ו ישראל עמ ' 80 למעלה 0 או ס אי ל רוט הרצליה . http : // www . jewishimages . com עמ ' 80 למטה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : הנס פ י עמ ' 81 למטה 0 הארכי ו הציוני המרכזי , ירושל י עמ ' 0 82 הארכי ו הציוני המרכזי , ירושל י

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר