עמוד:103

עמ ' 83 למעלה – לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : זולט קלוגר עמ ' 83 למטה – לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : פרנק שרשל עמ ' 85 למעלה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : פר י כה עמ ' 85 למטה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : דוד אלד עמ ' 86 למטה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : משה מילנר עמ ' 86 למעלה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : אבי אוחיו עמ ' 86 אמצע 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י עמ ' 0 87 מרכז ההסברה , מדינת ישראל . עיצוב : סטודיו מירה קידר . באדיבות סטודיו מירה קידר 89 ימ י למעלה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : יעקב סער עמ ' 89 ימ י למטה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : יעקב סער עמ ' 89 שמאל למטה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . צילו × : אבי אוחיו עמ ' 89 אמצע למטה – לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : אבי אוחיו עמ ' 89 ימ י למעלה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושלי . ציל ו : משה מילנר עמ ' 90 ימ י למעלה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : יעקב סער עמ ' 90 אמצע למעלה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : משה מילנר עמ ' 90 שמאל למעלה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : משה מילנר עמ ' 90 שמאל למטה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושלי . ציל ו : אבי אוחי ו עמ ' 90 ימי למטה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומי , ירושל י . ציל ו : יעקב סער עמ ' 0 91 משרד החינו , התרבות והספורט . המינהל הפדגוגי , א ג א ' , מוסדות חינו . הממונה על ייש ו חוק זכויות התלמיד http : // www . education . gov . il / zchuyot / index . html עמ ' 0 93 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : עמוס ב גרשו × עמ ' 94 ימ י 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : אבי אוחיו עמ ' 94 שמאל 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : יעקב סער עמ ' 0 95 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : הוגו מנדלס ו עמ ' 0 96 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : עינת אנקר עמ ' 97 למעלה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : עמוס ב גרש ו עמ ' 97 למטה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י עמ ' 1000101 רקע 0 אמנ ו זמיר עמ ' 0 100 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : יעקב סער עמ ' 101 שמאל למעלה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : משה מילנר עמ ' 101 ימ י למעלה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : משה מילנר עמ ' 101 למטה 0 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומ י , ירושל י . ציל ו : יעקב סער מקורות עמ ' : 23 יהודה אטלס , " בכיתה שלנו בהפסקות ... " . © כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו "× . עמ ' : 44 מאשה קלו , " אני אוהב את השכונה " . © כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו "× . עמ ' : 69 נת אלתרמ : " שיר בוקר " ) חלק מהיצירה ( . © כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו "× . עמ ' : 100 יונה טפר , " לחזור מטיול " . © כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו "× . השתדלנו לאתר ולציי את כל בעלי הזכויות לפריטי המופיעי בספר זה . אנו מתנצלי מראש על כל טעות או השמטה , וא יובאו לידיעתנו 1 נתק נ במהדורה הבאה . Every effort has been made to locate and credit all copyright holders . In case of omission or mistake please contact the publisher for correction in future editions .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר