עמוד:23

Lesson 8 a e i o u 1 Listen and number a . mid med mud mad b . bat but bet bit c . stick stuck stock stack d . him hum tin tan e . pod pad bud bed 2 Write tip man desk mud pot but bat men big not 3 Listen and write bag box pen hut six

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר