עמוד:184

בסיס וצורן תרגיל 1 . 1 לפניכם רשימת שמות שנוצרו בדרך תצורה של בסיס וצורן סופי . נ גּ ר יּ ה , מטר יּ ה , ספר וּ ת , ידיע וֹ ן , ידית , פּ תקית , חיד וֹ ן , דּ גל וֹ ן , שׁ כמ יּ ה , א לּ יפ וּ ת מיינו את המילים לפי משמעות הצורן הסופי . . 2 לפניכם מילים שנוצרו מבסיס ומצורן סופי . א . הקיפו את השם השונה מבחינת משמעות הצורן הסופי . ב . ציינו את משמעות הצורן השונה ואת המשמעות המשותפת לצורנים של שאר המילים . . 1 מ לּוֹ ן תּשׁוּ ב וֹ ן שׁ יר וֹ ן רא שׁוֹ ן משמעות הצורן השונה : משמעות הצורנים האחרים : . 2 מצח יּ ה ספר יּ ה כּ תפ יּ ה גּוּ פ יּ ה משמעות הצורן השונה : משמעות הצורנים האחרים : . 3 עברית כּפּ ית שׂקּ ית מ פּ ית משמעות הצורן השונה : משמעות הצורנים האחרים : . 2 לפניכם קבוצות מילים . בכל קבוצה הקיפו את השם השונה מבחינת המשמעות . נמקו . א . מחצלת מק דּשׁ מברג כּסּ פת ב . מסעדה מנזר מע דּ ר מד בּ ר ג . א דּ מת גּנּ נת צ יּרת ז מּ רת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר