עמוד:165

תרגיל 6 לפניכם משפטים . בכל זוג בחרו את הצורה שניקודה מעיד על הגייה תקינה ונמקו את בחירתכם . . 1 התורמים סיפקו מח שּׁ ב / מח שׁ ב לכל תלמיד . . 2 קבעתי תור בּמּ ס פּ רה / בּמּ ס פּ רה . . 3 שמו על המכונית פתק " למכירה " / " למ כּ ירה " . . 4 הכיסאות ה שּׁ ב וּ רים / ה שּבּוּ רים נמסרו לתיקון . . 5 ציירתי את הציור בּ מ כּ ח וֹ ל / בּ מכח וֹ ל דק . . 6 האם מצאתם פּתּ ר וֹ ן / פּ תר וֹ ן לבעיה ? . 7 המדבקה דּ ב וּ קה / דּבּוּ קה לשמשת המכונית . . 8 תוכי כתום - בטן הוא חיה בסכנת הכחדה / ה כּ חדה חמורה . . 9 ה מּ גהץ / ה מּ גהץ הפסיק לעבוד . . 10 בּמּשׁתּ לה / בּמּשׁתּ לה מגדלים צמחים למכירה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר