עמוד:141

תרגיל 9 . 1 לפניכם משפטים , ובהם פעלים מודגשים . בחרו את הפועל הזהה בשורש ובבניין לפועל המודגש . . 1 רבים חלק וּ על דעותיו הגזעניות . ֻ מחלקים ח וֹ לקת מח לּ קים מתח לּ קים . 2 היא מש ׁתּ יקה את קולות המתנגדים . שׁוֹ תק הש ׁתּ יקי הש ׁתּתּ קנ וּ להש ׁתּתּ ק . 3 התר גּ לנ וּ לשגרת הלימודים . הר גּ ל תּ י ר גּ ל תּ ם תּ תר גּ ל וּ הגרל תּ י . 4 הנואמת הצעירה מ תּ נה את תגובותיה . למ תּ ן ֻ מ תּ נ וּ להמ תּ ין המ תּנּוּ . 2 לפניכם פסקה קצרה , ובה פעלים מודגשים . קראו אותה וענו על השאלות שאחריה . תורות גזע שונות התי מּ ר וּ לקבוע הבדלים בתכונות ובכישורים של בני הגזעים השונים והבליט וּ , על פי רוב , את עליונות הגזע הלבן . בהשפעת תאוריות פוסט - מודרניות רוחה ההשקפה שלפיה עצם החלוקה לגזעים ט וֹ מנת בחובה גישה גזענית ומתריסה . גם כיום עדיין מת גּלּ עים ויכוחים רבים על תפיסות גזעניות , ומן הראוי שנוקיע אותן מן השיח הציבורי . א . מיינו את הפעלים המודגשים לפי הבניין . ב . מהן צורות העתיד של הפעלים : הבליט וּ ו - מת גּלּ עים ? ג . מהן צורות שם הפועל של הפעלים : התי מּ ר וּ ו - ט וֹ מנת ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר